97

Vajtswv Muaj Hwjchim Loj Tshaj Plaws

  1Tus TSWV yog vajntxwv!
   Lub ntiajteb cia li zoo siab!
  Tej koog povtxwv hauv hiavtxwv, nej cia li zoo siab!
  2Muaj huab tsaus nti nyob puagncig nws;
  nws kav neeg ntiajteb ntawm txojkev
   ncaj ncees thiab dawbhuv.
  3Muaj nplaim hluavtaws ua nws ntej
   thiab kub nws cov yeebncuab uas nyob ibncig nws.
  4Nws ua kom muaj xob laim ci pom
   kev mus thoob ntiajteb;
  lub ntiajteb pom thiab ntshai tshee hnyo.
  5Tej hauv roob yaj li ciab ntab tabmeeg tus TSWV,
  tabmeeg tus Tswv uas kav tagnrho lub ntiajteb.
  6Lub ntuj piav txojkev ncaj ncees,
  thiab txhua haivneeg pom nws lub
   tshwjchim uas ci ntsa iab.

  7Txhua tus uas pe tej mlom yuav raug
   txajmuag;
  tagnrho tej vajtswv yuav txhos
   caug
   pehawm tus TSWV.
  8Tus TSWV, vim koj txojkev txiav txim,
  cov neeg uas nyob hauv Xi-oos muaj
   kev zoo siab heev,
  thiab tej nroog hauv tebchaws Yudas
   los zoo siab kawg li.
  9Tus TSWV uas muaj hwjchim loj
   kawg nkaus,
  koj yog tus uas kav tagnrho lub ntiajteb no;
  koj yog tus uas muaj hwjchim loj dua
   tej vajtswv huv tibsi.

  10Tus TSWV hlub cov neeg uas ntxub
   tej kev phem kev qias;
  nws tsomkwm nws haivneeg txojsia;
  nws tso lawv dim ntawm cov neeg
   siab phem txhais tes.
  11Qhov kaj ci rau cov neeg ncaj ncees,
  thiab ua rau cov neeg siab zoo muaj
   kev zoo siab kawg.
  12Nej cov uas yog neeg ncaj ncees cia li
   zoo siab,
  vim txhua yam uas tus TSWV ua tas los lawm!
  Nco ntsoov txhua yam uas tus Vajtswv dawbhuv
   ua tas los lawm, thiab ua nws tsaug.