94

Vajtswv Txiav Txim rau Txhua Yam

  1Tus TSWV, koj yog Vajtswv
   tus uas rau txim;
  thov qhia koj txojkev chim rau sawvdaws pom!
  2Koj yog tus txiav txim rau neeg
   ntiajteb;
  thov koj sawv thiab ua pauj kom
   txaus nkaus rau cov neeg khavtheeb!
  3Tus TSWV, cov neeg siab phem yuav zoo siab ntev li cas?
   Tseem tshuav ntev li cas thiab?
  4Lawv yuav hais lus phem khavtheeb ntsuav,
  thiab khav tej kev phem uas lawv ua mus ntev li cas?

  5Tus TSWV, lawv caij tsuj koj haivneeg,
  thiab lawv tsimtxom cov neeg uas yog koj tug.
  6Lawv tua cov pojntsuam thiab cov
   menyuam ntsuag,
  thiab lawv tua lwm haivneeg uas los
   nyob hauv peb lub tebchaws.
  7Lawv hais tias, “Tus TSWV yeej tsis pom peb li;
  cov Yixalayees tus Vajtswv tsis paub hlo li.”

  8Kuv haivneeg, ua li cas nej yuav ruam ua luaj li?
  Cov neeg ruam, thaum twg nej mam li ntse?
  9Vajtswv yog tus tsim peb muaj pobntseg,
   nws tseem tsis hnov thiab los?
  Vajtswv yog tus tsim peb muaj qhovmuag,
   nws tseem tsis pom thiab los?
  10Vajtswv qhuab ntuas txhua haivneeg,
  nws tseem tsis rau txim rau lawv
   thiab los?
  Nws yog xibhwb rau txhua tus, nws
   tseem tsis muaj kev txawj ntse thiab los?
  11Tus TSWV paub tej uas neeg xav hauv lub siab;
  nws paub hais tias tej uas neeg xav
   ntawd tsis muaj qabhau dabtsi.

  12Tus TSWV, tus neeg uas koj qhia,
  thiab koj muab koj txoj kevcai cob
   rau mas muaj kev kaj siab lug.
  13Koj pub rau tus ntawd tau so hnub
   uas muaj kev ntxhov siab
  mus txog hnub uas luag khawb tau
   lub qhov cuab tos tus neeg siab phem.
  14Tus TSWV yuav tsis tso nws haivneeg tseg;
  nws yuav tsis ncaim nws cov neeg hlo li.
  15Yuav rov muaj kev ua ncaj nyob
   hauv tej tsev tu plaub,
  ces cov neeg ncaj yuav ua ncaj ncees mus li.

  16Leejtwg yuav sawv cev kuv mus
   tawmtsam cov neeg siab phem?
  Leejtwg tuaj kuv tog tawmtsam cov
   neeg ua phem ua qias?
  17Yog tus TSWV tsis cawm kuv,
   kuv yuav cia li mus rau hauv tubtuag teb.
  18Kuv hais tias, “Kuv ntog lawm lauj”;
  tiamsis tus TSWV, koj txojkev hlub
   uas tsis paub kawg pab kuv sawv rov los.
  19Thaum kuv ntxhov siab thiab ua ywjfab ywjfwj,
  koj nplig kuv lub siab kom kuv rov muaj kev zoo siab.

  20Vajtswv, koj yeej tsis koom siab nrog
  tus txiav txim tsis ncaj uas nws txiav
   txim tsis raws li txoj kevcai;
  21nws tuav hauv ua tsis ncaj rau cov
   neeg zoo
  thiab txiav txim tuag rau tus neeg
   uas tsis muaj txim.
  22Tiamsis tus TSWV tiv thaiv kuv;
   kuv tus Vajtswv tsomkwm kuv.
  23Nws yuav rau txim rau lawv vim tej
   kev phem uas lawv ua,
  thiab ua kom lawv puastsuaj vim
   lawv tej kev txhaum;
  tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv
   yuav ua kom lawv puastsuaj.