7

Thov Vajtswv Ncaj Ncees

  1Tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv,
   kuv tuaj thov koj tiv thaiv kuv;
  thov cawm kom kuv dim ntawm cov neeg uas caum ntes kuv,
  2lossis lawv yuav dua kom kuv ntuag
   tas ib yam li tsov ntxhuav dua,
  lawv yuav cab kuv mus kom tsis muaj leejtwg cawm tau.

  3-4Tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv,
   yog kuv tau ua txhaum rau leejtwg,
  yog kuv tau ntxeev siab rau kuv tus
   phoojywg
  lossis kuv txhob txwm ua limhiam rau kuv cov yeebncuab
  yog kuv tau ua tej kev txhaum no ib
   yam twg lawm,
  
  5thov cia kuv cov yeebncuab caum
   thiab ntes kom tau kuv,
  cia lawv muab kuv tua thiab txiav ua tej thooj povtseg,
  tsis txhob pub kom kuv muaj sia nyob hauv ntiajteb no li.

  6Tus TSWV, koj cia li sawv tsees nrog
   koj txojkev npautaws los.
  Thov sawv nres nroos tawmtsam kuv cov yeebncuab tej kev chim,
   koj cia li sawv los pab kuv!
  Kev ncaj ncees yog yam uas koj samhwm kom muaj,
  7cia li sau txhua haivneeg los nyob puagncig koj,
  thiab zaum saum koj lub zwmtxwv
   uas nyob saum ntuj tswjhwm lawv.
  8Tus TSWV, koj yog tus uas txiav txim rau noob neej.
  Thov koj cia li txiav txim ncaj ncees rau kuv,
  rau qhov koj paub hais tias kuv tsis
   tau ua txhaum dabtsi.
  9Koj yog Vajtswv tus uas ncaj ncees,
  koj txiav txim rau peb tej kev xav
   thiab tej uas peb lub siab ntshaw.
  Thov muab cov neeg siab phem tej kev ua phem tshem mus,
  thiab muab nqi zog rau cov neeg uas ua zoo.

  10Vajtswv yog tus tiv thaiv kuv; nws
   cawm cov neeg uas hwm nws.
  11Vajtswv yog tus txiav txim ncaj ncees
  thiab rau txim tsis tseg rau cov neeg uas ua phem ua qias.
  12Yog lawv pheej tsis tso lawv tej kev phem tseg,
  Vajtswv yuav hov nws rab ntaj kom ntse.
  Nws yuav nta nws rab hneev thiab npaj tos tua xwb;
  13Nws yuav nqa nws cov cuabyeej uas
   tua neeg tuag
  thiab taw nws tej xubvos nplaim taws rau lawv.

  14Saib maj, cov neeg siab phem tsim
   kev phem kev qias lawm,
  lawv nrhiav kev ua phem thiab
   xyaum ua tej uas tsis ncaj xwb.
  15Tiamsis lawv yuav poob tas rau hauv
   lub qhov uas lawv khawb cuab lwm tus kev.
  16Yog li ntawd, lawv thiaj raug txim
   vim lawv tej kev phem kev qias
  thiab raug mob vim qhov uas lawv hla txoj kevcai.

  17Kuv ua tus TSWV tsaug rau nws
   txojkev ncaj ncees,
  kuv hu nkauj qhuas tus TSWV, tus
   uas nyob saum qhov Chaw Siab Tshaj plaws.