32

Lees Txim thiab Zam Txim

  1Cov neeg uas tau zoo nyob kaj
   siab lug
  yog cov uas tus TSWV tsis suav hais tias
  muaj txim rau qhov nws zam lawv lub txim lawm.
  2Tus neeg uas tau zoo nyob kaj siab
   lug yog tus uas tus TSWV
  tsis suav hais tias nws tau ua
   txhaum thiab nws tsis ua neeg dag ntxias.

  3Thaum kuv tsis lees kuv tej kev txhaum,
  kuv tsis muaj zog, rau qhov kuv quaj tas hnub.
  4Tus TSWV, koj rau txim rau kuv
   nruab hnub hmo ntuj,
  kuv lub zog yaj ntshis ib yam li tej
   hws uas lub caij ntuj qhua tshav ntuj ziab qhuav lawm.

  5Thaum ntawd kuv lees kuv tej kev
   txhaum rau koj,
  kuv tsis zais tej uas kuv ua txhaum ib qho li,
  kuv lees kuv tej kev txhaum huv tibsi rau koj,
  thiab koj zam tagnrho kuv tej kev
   txhaum huv tibsi mus.

  6Yog li ntawd, thov cia cov neeg uas
   hwm koj
  thov koj thaum lawv xav kom koj pab lawv,
  thaum muaj kev txomnyem huam tuaj,
   tej ntawd yuav los tsis txog lawv.
  7Koj yog kuv lub chaw nkaum,
  koj yuav cawm kuv kom dim ntawm txojkev puastsuaj.
  Kuv yuav hu nkauj nrov nrov qhuas koj txojkev cawm dim,
  rau qhov koj yog tus tsomkwm kuv.

  8Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav qhia
   txojkev uas koj yuav taug rau koj,
  kuv yuav qhia koj thiab ua koj tus
   tuavxam.
  9Tsis txhob ruam ib yam li tus nees lossis tus neeszag
  uas yuav tsum muab hwmtxee los looj thiab muab xauv
   sam nws qhovncauj thiaj cob tau.”

  10Cov neeg siab phem yuav raug kev
   txomnyem,
  tiamsis tus TSWV txojkev hlub yuav
   tsomkwm cov neeg uas cia siab rau nws mus li.
  11Nej cov uas yog neeg ncaj ncees,
   cia li txaus siab thiab zoo siab,
  rau qhov tus TSWV tau pab nej lawm.
  Nej cov uas mloog nws lus, cia li qw
   zoo siab.