30

Ua Vajtswv Tsaug

  1Tus TSWV, kuv ua koj tsaug rau qhov
   koj yog tus cawm kuv dim,
  thiab koj tsis pub kuv cov yeebncuab
   hnyos tau kuv.
  2Tus TSWV, kuv tus Vajtswv,
  kuv quaj thov koj pab kuv, thiab koj tau kho kuv zoo hlo,
  3koj tau coj kuv tawm hauv txojkev tuag los.
  Kuv twb taug txojkev mus rau hauv
   lub qhov uas tob kawg nkaus lawm,
  tiamsis koj rov pub txojsia tshiab rau kuv.

  4Tagnrho nws haivneeg uas ncaj ncees
   cia li hu nkauj qhuas tus TSWV!
  Nej nco ntsoov nws lub npe uas yog tus Dawbhuv
   thiab ua nws tsaug mus li.
  5Nws txojkev chim tsuas nyob ib pliag xwb,
  nws txojkev ua zoo nyob mus tsis paub kawg li.
  Thaum tsaus ntuj muaj kev quaj ntsuag,
  tiamsis thaum kaj ntug muaj kev zoo siab.

  6Thaum kuv tau zoo nyob kaj siab kuv xav hais tias,
  “Kuv yuav tsis swb luag ib zaug li.”
  7Tus TSWV, koj ua zoo kawg nkaus rau kuv,
  koj tsomkwm kuv ib yam li lub roob ruaj khov.
  Tiamsis thaum koj khiav nkaum kuv
   lawm ua rau kuv ntshai kawg li.

  8Tus TSWV, kuv tsa ncauj hu koj,
   kuv thov koj pab kuv li no:
  9“Yog kuv tuag lawm yuav muaj nqis
   dabtsi rau koj?
  Yog kuv mus rau hauv qhov tuag
   lawm muaj nqi rau koj los?
  Cov neeg tuag puas qhuas tau koj lawm?
  Lawv puas mus qhia tau koj txojkev
   zoo uas tsis txawj puastsuaj li?
  10Tus TSWV, thov mloog kuv lub suab
   hu thiab hlub kuv!
  Tus TSWV, thov pab kuv!”

  11Koj muab kuv txojkev nyuaj siab
   hloov ua kev zoo siab dhia seevcev,
  koj muab kuv tej kev tu siab tshem mus povtseg
  huv tibsi lawm thiab pub kev zoo siab nyob puagncig kuv.
  12Yog li ntawd, kuv thiaj tsis nyob ntsiag to;
   kuv yuav hu nkauj qhuas koj.
  Tus TSWV, koj yog kuv tus Vajtswv,
   kuv yuav ua koj tsaug mus ibtxhis.