57

Tej Lus Thov Vajtswv Pab

  1Vajtswv, thov koj hlub kuv,
   thov koj hlub kuv lauj,
  rau qhov kuv los cuag koj ua tus pab
   cawm kom kuv dim.
  Kuv nrhiav tau koj ob sab qab tis ua
   chaw roos kuv
  mus txog thaum tej khaub zeeg cua
   dhau lawm.

  2Kuv tsa ncauj thov Vajtswv, tus uas
   muaj hwjchim loj tshaj plaws,
  tus Vajtswv tus uas pub kuv muaj txhua yam tsis tu.
  3Nws yuav teb kuv tej lus thov saum
   ntuj tuaj thiab cawm kom kuv dim;
  Nws yuav yeej cov neeg uas tsim txom kuv.
  Vajtswv yuav qhia nws txojkev hlub
   uas tsis paub kawg thiab nws txojkev ncaj ncees rau kuv.

  4Kuv cov yeebncuab nyob puagncig kuv,
  lawv zoo ib yam li tej tsov ntxhuav tos tom neeg noj.
  Lawv tej hniav ntse ib yam li hmuv thiab tej xubvos,
  lawv tej nplaig ntse zuag plias ib yam li hniav ntaj.

  5Vajtswv, thov qhia koj lub hwjchim
   uas loj kawg nkaus rau saum nruab ntug,
  thiab qhia koj tej txujci kom puv
   nkaus rau hauv ntiajteb no.

  6Kuv cov yeebncuab cuab vas tos
   yuav khwb kom tau kuv,
  kuv muaj kev nyuaj siab kawg li.
  Lawv khawb qhov tos kuv kev,
   tiamsis lawv rov poob tas rau hauv lub qhov
   ntawd lawm.

  7Vajtswv, kuv tso siab plhuav lawm lauj!
  Kuv yuav hu nkauj thiab qhuas koj mus li.
  8Kuv lub siab, cia li tsim dheev!
  Kuv tej nkauj nogncas thiab tej raj,
   cia li ras dheev!
  Kuv yuav tsa kom lub hnub sawv.
  9Tus TSWV, kuv yuav ua koj tsaug
   tabmeeg txhua lub tebchaws.
  Kuv yuav qhuas koj tabmeeg txhua haivneeg.
  10Koj txojkev hlub uas tsis paub kawg siab mus nto ntuj,
   koj txojkev ncaj ncees siab mus txog nruab ntug.
  11Vajtswv, thov qhia koj lub hwjchim
   uas loj kawg nkaus rau saum nruab ntug,
  thiab qhia koj tej txujci kom puv
   nkaus rau hauv ntiajteb no.