46

Vajtswv Nrog Nraim Peb Nyob

  1Vajtswv yog peb lub chaw
   nkaum thiab yog peb lub dag lub zog,
  thaum twg peb muaj kev txomnyem
   nws npaj txhij pab peb.
  2Txawm yog lub ntiajteb no qeeg ua
   zog koog
  thiab tej roob saus tas rau hauv qabthu hiavtxwv;
  3thiab txawm yog tej dej hiavtxwv
   ntas ua suab nrov qeeg nkaws,
  ua rau tej roob qeeg ua zog koog los peb tsis ntshai li.

  4Muaj ib tug dej nyob hauv Vajtswv lub nroog
   ua rau neeg muaj kev zoo siab luag ntxhi,
  lub nroog ntawd yog lub nroog dawbhuv uas Vajtswv
  tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus nyob.
  5Vajtswv yuav nyob hauv lub nroog ntawd,
  thiab lub nroog ntawd yuav tsis raug
   puastsuaj ib zaug li,
  thaum kaj ntug txoog nws yuav los
   pab lub nroog ntawd.
  6Txhua haivneeg yuav ntshai heev,
   tej tebchaws yuav qeeg ua zog koog,
  Vajtswv nthe nyooj laws, lub ntiajteb yaj ntshis tas.

  7Tus TSWV uas muaj hwjchim loj
   kawg nkaus nrog nraim peb nyob,
  Yakhauj tus Vajtswv yog peb qhov chaw cawm siav.

  8Cia li los thiab saib tej uas tus
   TSWV twb ua tas los lawm.
  Cia li los saib tej txujci tseemceeb uas
   nws ua nyob hauv ntiajteb no.
  9Nws ua rau tej kev tsov kev rog hauv
   ntiajteb no tiaj tus,
  nws lov ntho tej qhaub hneevnti, nws
   muab tej hmuv dam pes daws,
  thiab muab tej thaiv hniav ntaj coj
   mus pov hlawv huv tibsi.
  10Nws hais tias, “Nej cia li tseg kiag
   tsis txhob sib tua,
  nej yuav tsum paub hais tias kuv yog
   Vajtswv,
  tus uas kav txhua haivneeg thiab kav
   lub ntiajteb no huv tibsi.”

  11Tus TSWV uas muaj hwjchim loj
   nrog nraim peb nyob,
  Yakhauj tus Vajtswv yog peb qhov chaw cawm siav.