5

Thov Vajtswv ua Tus Tsomkwm

  1Tus TSWV, thov koj mloog kuv tej lus,
   thiab hnov kuv lub suab hu.
  2Kuv tus Vajtswv thiab vajntxwv,
   thov mloog kuv lub suab quaj hu thov koj pab kuv!

  Tus TSWV, kuv thov koj;
  3Koj yeej hnov kuv lub suab thov thaum sawv ntxov;
  thaum lub hnub tawm tuaj kuv thov
   koj thiab tos rawv koj teb kuv.

  4Koj tsis yog tus Vajtswv uas txaus
   siab rau txojkev ua phem ua qias;
  koj yeej tsis pub muaj tej kev phem nyob tabmeeg koj li.
  5Cov neeg khavtheeb tsis muaj peevxwm
  sawv tabmeeg ntawm koj lub xubntiag;
   koj yeej ntxub cov neeg siab phem.
  6Koj rhuav tshem cov neeg dag,
   ntxub cov neeg limhiam, thiab cov neeg ntxeev ntxias.

  7Tiamsis vim koj muaj kev hlub
   kuv thiaj muaj peevxwm los tau rau hauv koj tsev.
  Kuv thiaj muaj peevxwm mus pehawm koj
   hauv koj lub Tuamtsev dawbhuv
  thiab txhos caug pe koj ntawm kuv lub siab uas hwm koj.
  8Tus TSWV, kuv muaj yeebncuab coob heev.
  Thov coj kuv ua raws li koj lub siab nyiam;
  thov ua koj txojkev kom tiaj rau kuv taug.

  9Tej lus uas kuv cov yeebncuab hais
   yeej tsis muaj ib los tseeb li,
  lawv tsuas yog xav ua kom muaj kev
   puastsuaj xwb.
  Lawv hais lus mos lus muag thiab ncauj lus zoo,
  tiamsis lawv lub siab puv nkaus kev
   dag ntxias uas yog kev tuag.
  10Vajtswv, thov koj txiav txim thiab
   rau txim rau lawv,
  thov kom lawv tej kev ntxeev siab ua
   rau lawv raug kev puastsuaj.
  Cia li muab lawv ntiab tawm ntawm
   koj mus rau qhov lawv ua txhaum
  ntau heev thiab lawv ntxeev siab rau
   koj.

  11Tiamsis cia txhua tus uas los cuag
   koj tau kev kaj siab lug,
  cia lawv hu nkauj zoo siab txhua lub sijhawm.
  Thov koj tsomkwm cov uas hlub koj;
   vim muaj koj lawv thiaj muaj kev zoo siab.
  12Tus TSWV, koj yeej foom koob
   hmoov rau cov neeg uas hwm koj,
  Koj txojkev hlub tiv thaiv lawv ib
   yam li daim thaiv hniav ntaj.