118

Ua Tsaug Vim Txojkev Muaj Yeej

  1Cia li ua tus TSWV tsaug, rau qhov
   nws yog tus muaj lub siab zoo,
  thiab nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis.
  2Thov kom ib tsoom Yixalayees hais tias,
  “Nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis.”
  3Thov kom Vajtswv cov povthawj hais tias,
  “Nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis.”
  4Thov kom txhua tus uas pehawm tus TSWV hais tias,
  “Nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis.”

  5Thaum kuv ntxhov siab, kuv thov tus
   TSWV; nws teb kuv thiab tso kuv dim.
  6Tus TSWV nrog nraim kuv nyob,
   kuv yuav tsis ntshai li;
  leejtwg muaj peevxwm ua tau li cas rau kuv?
  7Twb yog tus TSWV tuaj kuv tog pab kuv,
  kuv yuav pom ntsoov kuv cov yeebncuab swb.
  8Cia siab rau tus TSWV zoo dua qhov
   uas tso siab rau neeg.
  9Cia siab rau tus TSWV zoo dua qhov
  uas tso siab rau tej nomtswv uas yog neeg.

  10Muaj yeebncuab coob nyob ibncig kuv;
  tiamsis vim tus TSWV lub hwjchim
   kuv yuav ua kom lawv puastsuaj!
  11Lawv nyob ibncig kuv txhua phab;
  tiamsis vim tus TSWV lub hwjchim
   kuv yuav ua kom lawv puastsuaj!
  12Lawv sau nthwv ib yam li tej ntab
   tuaj vij puagncig kuv,
  tiamsis lawv yuav kub hnyiab ib yam
   li hluavtaws kub tej hmab pos.
  Vim tus TSWV lub hwjchim kuv
   yuav ua kom lawv puastsuaj.
  13Luag tawmtsam kuv heev ua rau kuv
  yuav luag swb, tiamsis muaj tus TSWV pab kuv.
  14Tus TSWV ua rau kuv muaj cuabkav
   thiab muaj zog; nws yog tus cawm kuv dim.

  15Cia li mloog lub suab hu nkauj muaj
   yeej zoo siab
  uas nrov hauv Vajtswv haivneeg tej tsevntaub hais tias,
  “Yog tus TSWV lub hwjchim uas loj
   kawg nkaus tau ua tej ntawd!
  16Nws lub hwjchim uas loj kawg nkaus
  ua rau peb muaj yeej, nws lub zog
   loj nrog peb mus hauv tshavrog!”

  17Kuv yuav tsis tuag, tiamsis kuv yuav
   muaj sia nyob,
  thiab qhia tej uas tus TSWV tau ua
   lawm.
  18Nws rau txim hnyav heev rau kuv,
   tiamsis nws tsis cia kuv tuag.

  19Cia li qhib tej roojvag uas yog kev
   ncaj ncees rau kuv,
  kuv yuav mus rau hauv thiab ua tus TSWV tsaug!

  20Ntawm no yog tus TSWV lub roojvag;
  tsuas yog tus neeg ncaj ncees thiaj
   mus tau rau hauv xwb.
  21Tus TSWV, kuv ua koj tsaug
  rau qhov koj teb kuv tej lus thov,
   thiab koj pab kuv dim.
  22Lub pobzeb uas cov kws ua tsev muab povtseg,
  luag twb muab lub pobzeb ntawd rov
   los ua lub thawj lawm.
  23Qhov ntawd twb yog tus TSWV ua;
   tej ntawd ua rau peb xav tsis thoob li.
  24Hnub no yog ib hnub uas tus TSWV
   pub rau peb muaj yeej;
  peb cia li zoo siab thiab txaus siab
   rau hnub no!
  25Tus TSWV, thov cawm peb, thov cawm peb lauj!
  Tus TSWV, thov pab kom peb ua tau txhua yam tiav!

  26Thov Vajtswv foom koob hmoov rau tus uas Vajtswv txib los!
  Peb foom koob hmoov hauv tus
   TSWV lub Tuamtsev rau koj.
  27Tus TSWV yog Vajtswv; nws ua zoo
   kawg rau peb.
  Cia li nqa tej ceg ntoo mus ua kevcai
   ncig lub thaj.

  28Koj yog kuv tus Vajtswv, kuv ua
   koj tsaug;
  koj yog kuv tus Vajtswv, kuv yuav
   qhia koj lub hwjchim uas loj rau sawvdaws.

  29Cia li ua tus TSWV tsaug, rau qhov
   nws yog tus muaj lub siab zoo,
  thiab nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis.