135

Zaj Nkauj Qhuas Vajtswv

  1Cia li qhuas tus TSWV!

  Nej txhua tus uas yog tus TSWV cov
   tubtxib,
  2nej cov uas sawv ntawm tus TSWV lub tsev,
  thiab hauv peb tus Vajtswv lub Tuamtsev,
   nej cia li qhuas tus TSWV lub npe.
  3Cia li qhua tus TSWV, rau qhov nws
   yog tus zoo;
  cia li hu nkauj qhuas nws lub npe,
   rau qhov nws lub siab dawb siab zoo.
  4Tus TSWV xaiv Yakhauj rau nws
   thiab xaiv haivneeg Yixalayees ua nws tug.

  5Kuv paub hais tias peb tus TSWV
   yog tus muaj hwjchim loj;
  nws muaj hwjchim dua tej vajtswv huv tibsi.

  6Nws ua tau txhua yam raws li nws lub siab nyiam,
  tsis hais saum ntuj thiab hauv ntiajteb no,
  hauv hiavtxwv lossis hauv nruab tiv
   txwv qhov uas tob heev.
  7Nws yog tus ua kom huab sawv sab npoo ntuj no
   mus ti nkaus sab npoo ntuj tim ub;
  nws ua kom muaj xoblaim rau nag los,
   thiab nws ua kom muaj cua ntsawj.

  8Nyob hauv tebchaws Iziv nws tua cov
   Iziv tej tub hlob
  thiab tej tsiaj thawj tus menyuam ib yam nkaus.
  9Nyob nrad nws ua ntau yam txujci
   tseemceeb uas xav tsis thoob li,
  nws rau txim rau Falaus thiab Falaus
   cov nomtswv huv tibsi.

  10Nws ua rau ntau haivneeg raug puastsuaj
   thiab tua cov vajntxwv uas muaj hwjchim, xwsli:
  11Xihoos uas ua vajntxwv kav cov Amaules,
  Aunkas uas ua vajntxwv kav tebchaws Npasas,
  thiab tagnrho cov vajntxwv uas kav
   tebchaws Kana-as.
  12Nws muab lawv tej tebchaws rau nws
   haivneeg, nws muab rau cov Yixalayees.

  13Tus TSWV, koj lub npe yuav nyob
   mus ibtxhis;
  thiab txhua tiam neeg yuav cav txog
   koj lub npe.
  14Tus TSWV yuav tiv thaiv nws haivneeg;
   nws yuav hlub nws cov tubtxib.

  15cov neeg txawv tebchaws tej mlom
   yog nyiaj yog kub thiab yog neeg txhais tes nchuav xwb.
  16Lawv muaj qhovncauj, tiamsis tsis
   txawj hais lus; muaj qhovmuag, tiamsis tsis pom kev.
  17Lawv muaj qhovntsej, tiamsis tsis hnov lus;
   thiab lawv tsis txawj ua pa.
  18Cov neeg uas txua mlom thiab cia siab rau tej mlom,
   lawv zoo ib yam li tej mlom ntawd.

  19Cov Yixalayees, nej cia li qhuas
   tus TSWV;
  Vajtswv cov povthawj, nej cia li qhuas tus TSWV!
  20Cov Levis, nej cia li qhuas tus TSWV,
  cov uas pehawm tus TSWV, nej cia li qhuas nws!
  21Cia li qhuas tus TSWV uas nyob
   hauv lub nroog Xi-oos,
  thiab nyob hauv nws lub tsev hauv
   lub nroog Yeluxalees.

  Cia li qhuas tus TSWV!