114

Zaj Nkauj Rau Kevcai Hla Dhau

  1Thaum cov Yixalayees tawm
   hauv tebchaws Iziv los,
  thaum uas Yakhauj cov xeebntxwv
   tawm ntawm lwm haivneeg mus lawm,
  2Cov Yudas tau ua tus TSWV haivneeg
  uas dawbhuv, thiab cov Yixalayees tau ua Vajtswv tug.

  3Hiavtxwv Liab cia li qhuav thaum
   pom tus TSWV;
  tus Dej Yauladees cia li tsis ntws
   thaum pom tus TSWV.
  4Tej hauv roob dhia caws qia li tej
   laug yaj;
  tej pov roob dhia tawg ncig lees li tej
   menyuam yaj.

  5Hiavtxwv, vim li cas koj thiaj qhuav
   lawm?
  Thiab tus dej Yauladees, vim li cas
   koj thiaj tsis ntws lawm?
  6Tej hauv roob, vim li cas nej thiaj
   dhia caws qias li tej laug yaj?
  Tej pov roob, vim li cas nej thiaj
   dhia tawg ncig lees li tej menyuam yaj?

  7Thaum tus TSWV uas yog Yakhauj
   tus Vajtswv los, lub ntiajteb ua zog koog tabmeeg nws.
  8Nws yog tus Vajtswv uas ua rau dej
   tawm hauv pobzeb los
  thiab ua rau tej tus dej ntws tawm hauv roob tsuas los.