38

Tus Neeg Txomnyem Tej Lus Thov

  1Tus TSWV, thov tsis txhob
   chim thiab rau txim rau kuv!
  2Koj tej xubvos raug kuv ibce to tas,
   koj ntaus kuv ntog rau hauv av.

  3Vim koj txojkev chim, kuv thiaj raug
   mob hnyav li no,
  muaj kab mob nyob thoob plaws kuv
   lub cev vim kuv tej kev txhaum xwb.
  4Kuv tej kev txhaum nphau los tsuam kuv;
  tej kev txhaum ntawd ua lub nra
   hnyav rau kuv ris tsis taus li lawm.

  5Rau qhov kuv tau ua tej yam uas
   ruam kawg li,
  kuv tej qhov txhab tsw lwj ntxiag
   thiab qawj zuj zus lawm.
  6Kuv cia li khoov duav, thiab
  zuav ua ib pag lawm, kuv tu siab
   quaj ntsuag tas hnub li.
  7Kuv ua npaws ibce kub lug thiab
   twb ze rau qhov uas kuv yuav tuag.
  8Kuv ibce tsaug zis thiab zuav ua
   ib pag,
  kuv tau kev txomnyem siab thiab lub
   siab quaj ntsuag.

  9Tus TSWV, koj yeej paub kuv tos
   koj ntev los lawm,
  thiab koj yeej hnov kuv lub suab
   quaj.
  10Kuv lub plawv tseem dhia, kuv lub
   zog twb ntaug tas lawm,
  thiab kuv lub qhovmuag tsis pom kev li.
  11Kuv tej phoojywg thiab tej neeg zej
   zog tsis kam tuaj ze kuv,
  vim kuv tej mob xwb, txawm yog
   kuv tsevneeg los lawv txav deb ntawm kuv kawg li.
  12Cov neeg uas xav tua kuv povtseg
   cuab hlua tos kuv kev,
  thiab cov neeg uas xav ua kom kuv raug mob,
  pheej hem kom kuv raug kev puastsuaj,
  lawv tuav hauv tawmtsam kuv tsis tseg li xwb.

  13Kuv zoo ib yam li tus neeg lag ntseg
   uas tsis hnov lus,
  thiab zoo ib yam li tus neeg ruam uas tsis txawj hais lus.
  14Kuv zoo ib yam li tus neeg uas
   tsis paub teb leej twg li, rau qhov kuv yeej tsis hnov lus.

  15Tiamsis tus TSWV, kuv cia siab rau
   koj nkaus xwb,
  thiab tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv,
   koj yeej yuav teb kuv tej lus thov.
  16Thov tsis txhob pub kuv cov yeebncuab
  saib tsis taus kuv thaum kuv raug kev txomnyem,
  thov tsis txhob pub lawv ua limhiam
   rau kuv thaum kuv ntog lawm.
  17Kuv twb yuav ntog, thiab kuv npua mob rawv xwb.

  18Kuv lees kuv tej kev txhaum;
   kuv tu siab rau tej uas kuv ua txhaum.
  19Kuv cov yeebncuab khov kho thiab muaj zog kawg li,
  muaj coob tus cia li lam ntxub kuv
   tsis muaj qab hau dabtsi.
  20Cov neeg uas ua phem pauj zoo twb
   yog lawv txhob txwm
  ua tawmtsam kuv rau qhov kuv yeej
   ua ncaj ua zoo xwb.

  21Tus TSWV, thov koj tsis txhob tso
   kuv tseg,
  kuv tus Vajtswv, thov koj tsis txhob
   txav deb ntawm kuv mus.
  22Tus TSWV, kuv tus cawmseej,
   thov koj cia li pab kuv tamsim no!