28

Thov Vajtswv Pab

  1Tus TSWV, koj yog tus uas tiv thaiv kuv,
   kuv hu koj pab kuv.
  Thov mloog kuv lub suab thov!
  Yog koj tsis teb kuv, ces kuv yuav zoo ib yam li
  cov neeg uas taug kev mus rau hauv tubtuag teb.
  2Thov tig pobntseg mloog kuv lub suab thaum kuv quaj
  thov koj pab thiab thaum kuv tsa tes thov tuaj rau
   ntawm koj lub Tuamtsev uas dawbhuv.
  3Thov tsis txhob coj kuv mus rau
   txim nrog cov neeg muaj txhaum,
  cov neeg ua phem ua qias, thiab cov
   neeg uas hais lus zoo,
  tiamsis kev ntxub ntxaug puv nkaus
   hauv lawv lub siab.

  4Rau txim rau lawv raws li tej uas
   lawv twb ua tas los lawm,
  rau txim rau lawv tej kev txhaum uas lawv ua.
  Rau txim rau txhua tes haujlwm uas lawv ua tas los,
  muab rau lawv kom tsimnyog qhov lawv ua.
  5Rau qhov lawv txhob txwm tsis lees tej uas tus TSWV
  twb ua tas los lawm lossis tej uas nws tau tsim,
  yog li ntawd, nws thiaj yuav rau txim rau lawv
  thiab ua kom lawv puastsuaj mus ibtxhis.

  6Cia li qhuas tus TSWV, nws yeej
   hnov kuv lub suab quaj qw thov nws pab.
  7Tus TSWV tsomkwm thiab tiv thaiv
   kuv, kuv cia siab rau nws xwb.
  Nws pab kuv thiab ua rau kuv zoo siab kawg nkaus li,
  kuv thiaj zoo siab hu nkauj qhuas nws.

  8Tus TSWV tsomkwm nws haivneeg,
   nws tiv thaiv thiab cawm tus vajntxwv
   uas nws xaiv tseg lawm,
  9Tus TSWV, thov cawm koj haivneeg
   kom dim,
  thiab foom koob hmoov rau cov neeg uas yog koj tug.
  Ua lawv tus tswv thiab tsomkwm lawv mus ibtxhis li.