62

Cia Siab Rau Vajtswv Txojkev Tsomkwm

  1Kuv ua siab ntev tos Vajtswv ua tus cawm kuv,
   kuv muab siab npuab nws tib leeg xwb.
  2Nws tib leeg thiaj yog tus tsomkwm
   kuv thiab cawm kuv dim xwb,
  nws yog tus tiv thaiv kuv, thiab kuv
   yuav tsis swb ib zaug li.

  3Tagnrho nej tseem yuav tawmtsam
   tus neeg ntawd mus txog thaum twg?
  Nws twb tsis muaj zog npaum li tus
   ntsa lajkab uas twb vau tas lawm los sav.
  4Nej tsuas xav txo tus neeg uas muaj
  koob meej, thiab nej nyiam hais tej lus dag xwb.
  Nej lub ncauj foom koob hmoov
   tiamsis nej lub siab foom tsis zoo.

  5Kuv muab siab npuab Vajtswv tib leeg xwb,
   nws thiaj yog tus uas kuv cia siab.
  6Nws tib leeg thiaj yog tus tsomkwm
   thiab cawm kuv dim,
  nws yog tus tiv thaiv kuv, thiab kuv
   yuav tsis swb ib zaug li.
  7Vajtswv yog tus cawm kuv dim thiab
   pub kuv muaj koob meej,
  nws yog tus tsomkwm zoo heev,
   thiab nws yog kuv lub chaw nkaum.

  8Kuv haivneeg, nej yuav tsum cia
   siab rau Vajtswv txhua lub sijhawm.
  Qhia nej lub siab rau nws, rau qhov
   nws yog peb lub chaw cawm siav.

  9Tej neeg zoo ib yam li ua pa xwb,
   tus hlob tus yau los tsis muaj nqis dabtsi li.
  Muab lawv tso rau saum teev luj los lawv tsis tsuam teev li,
   lawv tseem sib tshaj tej pa cua thiab.
  10Nej tsis txhob xav hais tias ua nruj
   ua tsiv, ces yuav tau luag tug yuav;
  tsis txhob cia siab hais tias mus nyiag luag tug,
   ces yuav tau dawb tau do.
  Txawm yog nej yuav muaj nyiaj ntau zuj zus
   los tsis txhob qaug rau tej ntawd.

  11Kuv hnov Vajtswv hais ntau zaus
   tias lub hwjchim yog nws li,
  12thiab nws txojkev hlub yeej tsis paub kawg.
  Tus TSWV, koj yog tus uas yuav muab nqi
  zog rau txhua tus raws li nyias tes haujlwm.