51

Thov Vajtswv Zam Txim

  1Vajtswv, thov koj hlub kuv,
   rau qhov koj muaj kev hlub tsis paub kawg.
  Vim koj txojkev hlub tshua uas loj kawg nkaus
  twb tshem kuv tej kev txhaum huv tibsi lawm.
  2Thov ntxuav kuv tej kev phem kev qias huv tibsi mus,
  thiab ua kom kuv dawbhuv tsis muaj ib qho txhaum li.

  3Kuv lees kuv tej kev txhaum,
   kuv paub hais tias kuv yeej tau ua txhaum lawm.
  4Kuv tau ua txhaum rau koj,
   rau koj tib leeg xwb,
  thiab ua tej uas koj pom hais tias yog
   kev phem kev qias.
  Yog li ntawd, qhov uas koj txiav
   txim rau kuv yeej yog kev yog cai,
  thiab koj yeej muaj cai rau txim rau kuv lawm.
  5Txij thaum kuv niam yug kuv los,
   kuv yeej ua txhaum lawm,
  thaum kuv niam suab kuv rau hauv plab,
   kuv yeej muaj txhaum lawm.

  6Tus uas muaj lub siab dawb siab zoo
   thiab hais lus tseeb
  yog tus uas ua muaj kev kaj siab,
   thov koj pub koj lub tswvyim rau kuv.
  7Thov koj muab hixauv ntxuav kuv
   tej kev txhaum mus,
  kuv thiaj yuav tsis muaj ib qho txhaum li;
  thov koj ntxuav kuv tej kev txhaum,
   kuv thiaj yuav dawb dua tej daus.
  8Thov koj pub kuv tau hnov tej suab
   lomzem zoo siab,
  txawm yog koj ua rau kuv mob thiab ua rau kuv lub siab ntais
  rhe lawm los kuv yuav rov zoo siab dua ib zaug ntxiv.
  9Thov koj tsis txhob saib kuv tej kev txhaum,
  thiab thov koj tshem kuv tej kev phem kev qias huv tibsi mus.

  10Vajtswv, thov koj pub kom kuv muaj
   lub siab dawb,
  thiab thov koj muab lub siab tshiab
   rau kuv kom kuv mloog koj lus.
  11Thov koj tsis txhob ntiab kuv tawm
   ntawm koj lub xubntiag mus,
  thov tsis txhob rho koj tus ntsujplig
   dawbhuv tawm ntawm kuv mus.
  12Thov koj cawm kuv kom kuv rov muaj kev zoo siab,
  thiab thov koj pab kom kuv txawj mloog koj lus.
  13Yog koj ua li ntawd, kuv yuav qhia
   koj tej lus rau cov neeg uas ua txhaum,
   ces lawv yuav rov los cuag koj.

  14Vajtswv, thov koj tseg kuv txojsia
   thiab cawm kom kuv dim,
  ces kuv yuav zoo siab hlo mus qhia
   koj txojkev ncaj ncees.
  15Tus TSWV, thov koj qhib kuv lub
   qhovncauj kom kuv txawj qhuas koj.

  16Koj yeej tsis yuav tej khoom uas luag coj tuaj fij;
  yog koj yuav tej ntawd, kuv yeej yuav coj tuaj.
  koj tsis txaus siab rau tej khoom uas
   luag coj tuaj hlawv fij rau koj.
  17Vajtswv, tej uas kuv coj tuaj fij
   rau koj ces yog kuv lub siab mos siab muag xwb,
  koj yuav tsis fee plhu rau tus uas txo
   hwjchim thiab lees nws tej kev txhaum ib zaug li.

  18Vajtswv, thov koj ua siab dawb siab
   zoo rau lub nroog Xi-oos thiab pab nws,
  thov koj kho tus ntsayeej uas thaiv
   lub nroog Yeluxalees dua tshiab.
  19Koj thiaj yuav txaus siab rau tej
   uas peb coj tuaj fij rau koj,
  thiab tej heev nyuj uas peb coj tuaj
   tua hlawv tagnrho rau saum lub thaj fij rau koj.