86

Tej Lus Thov Vajtswv Pab

  1Tus TSWV, thov koj mloog
   thiab teb kuv tej lus thov,
  vim kuv tas kev cia siab thiab qaug
   zog heev lawm.
  2Thov cawm kom kuv dim ntawm txojkev tuag,
   rau qhov kuv yeej hwm koj;
  thov cawm kuv uas yog koj tus tubtxib,
   kuv cia siab ntsoov rau koj.

  3Koj yog kuv tus Vajtswv, thov koj hlub kuv;
   kuv thov ib hnub tsaus ntuj ntais.
  4Tus TSWV, thov pab kom koj tus
   tubtxib tau kev zoo siab,
  vim kuv tej lus thov twb tuaj txog
   koj lawm.
  5Koj yeej ua zoo rau peb thiab zam
   peb lub txim,
  koj txojkev hlub uas tsis paub kawg
   muaj rau txhua tus uas thov koj.

  6Tus TSWV, thov koj mloog kuv tej
   lus thov;
  mloog kuv lub suab quaj uas thov koj pab kuv.
  7Thaum kuv muaj kev ntxhov siab kuv hu txog koj,
   koj yeej teb kuv tej lus thov.

  8Tus TSWV, tsis muaj dua lwm tus
   vajtswv zoo cuag koj,
  tsis muaj leejtwg txawj ua tau tej
   txujci zoo li koj ua.
  9Txhua haivneeg uas koj tau tsim
   yuav tuaj txhos caug pehawm koj;
  lawv yuav qhuas koj lub npe uas zoo kawg nkaus.
  10Koj yog tus muaj hwjchim loj thiab
   ua tau tej txujci tseemceeb;
  koj tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv.

  11Tus TSWV, thov koj qhia kom kuv
   paub ua raws li koj lub siab nyiam,
  kuv yuav hwm koj ntawm lub siab ncaj ncees;
  thov pub kom kuv muaj lub siab
   dawb paug pehawm koj.
  12Tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv,
   kuv yuav qhuas koj lub npe kawg siab kawg ntsws;
  thiab kuv yuav tshaj tawm koj lub
   npe kom nrov ncha mus ibtxhis.
  13Koj txojkev hlub muaj nyob mus tsis
   paub kawg li!
  Koj tau cawm kuv dim ntawm lub qhov tuag los.
  14Vajtswv, cov neeg khavtheeb pheej
   tuaj tawmtsam kuv;
  cov neeg siab phem pheej nrhiav
   yuav muab kuv tua povtseg,
  cov neeg ntawd yog cov uas tsis quav
   ntsej koj li.

  15Tiamsis tus TSWV, koj yog tus uas
   muaj kev hlub
  thiab yog tus Vajtswv uas muaj kev
   hlub tshua;
  koj ibtxwm muaj lub siab ntev, siab
   zoo thiab ua ncaj ncees.
  16Thov koj tig los cuag kuv thiab
   hlub tshua kuv;
  thov txhawb kuv lub zog thiab cawm
   kuv;
  rau qhov kuv muaj lub siab dawb paug pehawm koj
  ib yam li koj tus tubtxib ua muab siab npuab koj.
  17Tus TSWV, thov qhia koj txojkev ua
   siab dawb siab zoo rau kuv;
  cov neeg uas ntxub kuv yuav raug kev txajmuag,
  thaum lawv pom koj pub kuv muaj
   kev zoo siab thiab pab kuv.