66

Qhuas Vaajtswv tej num kws luj kawg

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog zaaj nkauj hu.
  1Thoob lub nplajteb 'e,
   ca le tsaa suab qw xyiv faab rua Vaajtswv,
  2ca le hu nkauj has txug nwg lub npe
   kws muaj fwjchim ci ntsaa quas ab,
   ca le tsaa suab qhuas nwg kawg nkaus le.
  3Ca le has rua Vaajtswv tas,
   “Koj teg num txaus ntshai kawg le.
  Koj tug fwjchim luj kawg nkaus
   ua rua koj cov yeeb ncuab
   pe khwb nkaus rua ntawm koj xubndag.
  4Thoob lub nplajteb pe hawm koj,
   puab hu nkauj qhuas koj,
   puab hu nkauj qhuas koj lub npe.”

  5Ca le lug saib tej kws Vaajtswv tau ua.
   Tej num kws Vaajtswv ua
   rua huv plawv tuabneeg
   mas txaus ntshai kawg le.
  6Nwg muab dej havtxwv hloov ua nruab nqhuab,
   tuabneeg xuas kwtaw hlaa hlo lub haav dej.
   Hov ntawd peb zoo sab xyiv faab rua Vaajtswv,
  7kws muaj fwjchim kaav moog ib txhws,
   nwg yog tug kws lub qhov muag
   saib ntsoov ib tsoom tebchaws.
  Tsw xob ca cov kws faav xeeb
   tsaab nwg tug kheej ua luj.

  8Ib tsoom tuabneeg 'e,
   ca le qhuas peb tug Vaajtswv,
   ca le ua kuas nov lub suab qhuas nwg.
  9Nwg yog tug kws tuav peb
   kuas muaj txujsa nyob huv cov tuabneeg caj
   hab tsw pub peb txhais kwtaw nplaam.
  10Au Vaajtswv, koj tau swm peb,
   koj swm peb yaam nkaus le swm nyaj.
  11Koj tau coj peb lug rua huv phob tswg,
   koj tau muab kev txom nyem rua peb rws.
  12Koj tau ca tuabneeg caij neeg
   tsuj peb taubhau,
   peb tau kwm haav suavtawg kwm haav dej,
  tassws nwgnuav koj coj peb lug txug
   qhov chaw kws muaj nplua quas mag.

  13Kuv yuav coj tej hov txhua chaw
   kws hlawv xyeem
   tuaj rua huv koj lub tuam tsev,
  kuv yuav muab tej kws
   kuv yeem lug tseg lawm rua koj,
  14lawv le kuv daim tawv ncauj tau has ca
   hab kuv lub qhov ncauj tau cog lug
   rua thaus kuv raug kev ceblaaj txom nyem.
  15Kuv yuav muab tej tsaj kws rog rog
   ua kevcai hlawv xyeem,
  hab muab txwv yaaj hlawv xyeem
   paa nchus ua ke.
   Kuv yuav muab txwv nyuj txwv tshws xyeem.

  16Mej txhua tug kws fwm
   hab paub ntshai Vaajtswv, ca le lug noog.
  Kuv yuav has txug tej kws
   Vaajtswv tau ua paab kuv.
  17Kuv tsaa suab quaj nrov thov nwg
   hab kuv tug nplaig qhuas ntxhas nwg.
  18Yog kuv tseed khaws tej kev txhum
   rua huv kuv lub sab,
   tug Tswv yuav tsw noog kuv tej lug.
  19Tassws Vaajtswv yeej noog lawm tag,
   nwg tub tig ntsej noog kuv lub suab thov.

  20Qhuas Vaajtswv,
   tsua qhov nwg tsw tso kuv tej lug thov tseg
  hab tsw muab nwg txujkev hlub
   kws ruaj khov rhu ntawm kuv moog.