66

Singx Nzung 66

Ceng Tin-Hungh Weic Zuqc Ninh Zoux Jiex Mbuoqc Horngh Nyei Domh Sic

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Benx diuh nzung. Yietc diuh singx nzung.
  1Lungh ndiev nyei zuangx mienh aah!
   Oix zuqc njien-youh nyei heuc jienv ceng Tin-Hungh.
  2Baaux nzung ceng ninh njang-laangc nyei mbuox.
   Ceng ninh bun cing ninh njang-laangc haic.
  3Oix zuqc mbuox Tin-Hungh,
   “Meih zoux nyei sic za'gengh mbuoqc horngh haic.
   Meih nyei qaqv henv haic,
  meih nyei win-wangv ziouc nyiemc faix aengx puoqv njiec meih nyei nza'hmien.
  4Lungh ndiev nyei zuangx mienh baaix meih.
   Ninh mbuo baaux nzung ceng meih.
   Ninh mbuo baaux nzung ceng meih nyei mengh.” Selaa
  5Daaih mangc Tin-Hungh zoux nyei sic maah!
   Ninh yiem baamh mienh mbu'ndongx zoux domh mbuoqc horngh nyei sic.
  6Ninh tiuv koiv benx ndau-nqaai,
   yie mbuo nyei ong-taaix yangh jauv jiex ndaaih.
   Yie mbuo yiem wuov weic ninh zoux nyei sic njien-youh.
  7Ninh longc domh qaqv yietc liuz gunv,
   ninh nyei m'zing zanc-zanc mangc jienv maanc fingx.
   Oix ngaengc Tin-Hungh wuov deix maiv dungx ceng ganh hlo. Selaa
  8Maanc fingx mienh aah! Oix zuqc ceng yie mbuo nyei Tin-Hungh,
   bun mienh muangx duqv haiz ceng ninh nyei qiex mbui.
  9Ninh beu jienv bun yie mbuo maaih maengc ziangh,
   yaac maiv bun yie mbuo nyei zaux caaiv piatv.
  10O Tin-Hungh aah! Meih kauv yie mbuo.
   Meih sinx yie mbuo hnangv sinx nyaanh nor.
  11Meih bun yie mbuo zuqc mungz zaaux jienv,
   bun yie mbuo zuqc siouc kouv hnangv zorqv hniev nyei ga'naaiv bun yie mbuo nyiex.
  12Meih bun mienh geh mborqv jaax cie nganx yie mbuo nyei m'nqorngv.
   Yie mbuo zuqc jiex wuom jiex douz,
   mv baac meih dorh yie mbuo taux norm bungx-zuoqc nyei deic-bung.
  13Yie oix dorh buov ziec nyei ga'naaiv bieqc meih nyei biauv.
   Yie oix jaauv sung yie laengz nyei ngaengc waac
  14ziux zuqc kuonx naanh nyei ziangh hoc
   caux yie nyei nzuih meix gorngv cuotv nyei waac,
   se yie nyei nzuih laengz nyei.
  15Yie oix fongc horc junc nyei saeng-kuv zoux buov ziec nyei ga'naaiv
   caux jienv ba'gi yungh gouv zoux ndaang nyei qiex.
   Yie longc ngongh gouv caux yungh gouv fongc horc bun meih. Selaa
  16Da'faanh taaih Tin-Hungh nyei mienh gunv daaih muangx maah!
   Yie ziouc mbuox meih mbuo ninh weic yie zoux nyei sic.
  17Yie heuc jienv tov ninh,
   yie longc yie nyei mbietc ceng ninh, taaih ninh.
  18Se gorngv yie sueih zuiz yiem yie nyei hnyouv,
   Ziouv zungv maiv muangx yie.
  19Mv baac Tin-Hungh za'gengh muangx yie.
   Ninh baeng m'normh muangx yie daux gaux nyei waac.
  20Ceng Tin-Hungh weic zuqc ninh maiv nqemh yie daux gaux nyei waac.
   Ninh ziepc zuoqv nyei hnamv yie, maiv guangc yie.