66

Tơlơi Iâu Laĭ Laih Anŭn Hơdơr Bơni Hrŏm Hơbĭt

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi adoh bơni hơơč.
  1Ơ abih bang mơnuih mơnam, bơni hơơč bĕ kơ Ơi Adai hăng tơlơi ur dreo mơak mơai!
  2Adoh bơni bĕ kơ tơlơi anăn ang yang Ñu;
   pơyơr bĕ kơ Ñu tơlơi bơni hơơč ang yang!
  3Laĭ bĕ kơ Ơi Adai tui anai, “Mơyang biă mă yơh khul bruă Ih ngă!
   Tơlơi dưi mơyang Ih jing prŏng prin
   tơl ƀing rŏh ayăt Ih khŏm bon kơkuh ƀơi anăp Ih yơh yuakơ huĭ bra̱l.
  4Rĭm čô ƀơi lŏn tơnah anai kơkuh pơpŭ kơ Ih;
   ƀing gơñu adoh bơni hơơč kơ Ih,
   ƀing gơñu adoh bơni hơơč kiăng kơ pơyom anăn Ih.”

  5Rai lăng bĕ tơlơi bruă Ơi Adai hơmâo ngă laih,
   jing khul bruă mơyang Ñu tŏng krah mơnuih mơnam.
  6Ñu pơplih ia rơsĭ jing hĭ lŏn thu;
   ơi adon ta găn krong hăng plă̱ tơkai gơñu pô.
  Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta ăt mơak mơai mơ̆n hrŏm hăng ƀing gơñu
   yuakơ bruă Ñu hơmâo ngă laih pơ anih anŭn.
  7Hăng tơlơi dưi kơtang Ñu yơh, Ñu wai lăng hlŏng lar
   laih anŭn mơta Ñu kơsem lăng ƀơi ƀing kơnung djuai pơkŏn,
   huĭdah ƀing gơñu pơang gơñu pô laih anŭn tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu.

  8Bơni hơơč bĕ kơ Ơi Adai gơmơi, Ơ abih bang ƀing lŏn čar tuai;
   brơi bĕ mơnuih amăng djŏp lŏn tơnah dưi hơmư̆ dơnai ƀing gih bơni hơơč kơ Ñu.
  9Ñu hơmâo răk wai brơi ta dŏ hơdip
   laih anŭn ƀu brơi ta lê̆ rơbuh djai hĭ ƀơi anăp ƀing rŏh ayăt ôh.

  10Ơ Ơi Adai ăh, Ih hơmâo lông lăng laih ƀing gơmơi;
   kar hăng arăng čruih pơrơgoh hĭ amrăk amăng gŏ apui,
   ăt tui anŭn mơ̆n Ih hơmâo lông lăng laih ƀing gơmơi.
  11Ih brơi ƀing gơmơi lê̆ amăng čơđo̱ng rŏh ayăt
   laih anŭn pioh brơi khul gơnam kơtraŏ ƀơi rŏng gơmơi.
  12Ih brơi laih ƀing rŏh ayăt gơmơi juă jơlit hĭ ƀing gơmơi hăng rơdêh aseh;
   ƀing gơmơi tŭ tơlơi rŭng răng tơnap tap laih kar hăng hơmâo găn nao laih amăng apui ƀôdah ia li̱ng,
   samơ̆ ră anai Ih hơmâo ba nao laih ƀing gơmơi amăng sa boh anih hơmâo gơnam bă blai.

  13Kâo či ba nao gơnam pơyơr čuh pơ Sang Yang Ih,
   kiăng kơ pơyơr kơ Ih hơget gơnam kâo hơmâo ƀuăn laih yơh.
  14Kâo či pơyơr kơ Ih hơdôm gơnam pơyơr tơƀông kâo laĭ,
   jing gơnam amăng bah kâo ƀuăn laih či brơi
   tơdang kâo dŏ amăng tơlơi tơnap tap.
  15Kâo či pơyơr kơ Ih hlô mơnơ̆ng pơyơr kiăng kơ čuh ƀơi kơnưl ngă yang;
   wơ̆t hăng asăp hơyŭh đĭ mơ̆ng khul triu tơno kâo či pơyơr.
   Kâo ăt či ngă yang hăng khul rơmô tơno laih anŭn khul bơbe tơno mơ̆n.

  16Rai hơmư̆ bĕ Ơ abih bang ƀing huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai hơi,
   laih anŭn kâo či ră ruai kơ ƀing gih hơget tơlơi Ñu hơmâo ngă brơi laih kơ kâo.
  17Amăng bah kâo iâu kwưh kraih laih kơ Ñu;
   bah jơlah kâo pơdun đĭ bơni hơơč kơ Ñu.
  18Tơdah kâo djă̱ pioh khul tơlơi soh amăng pran jua kâo hlâo adih,
   Khua Yang ƀu či hơmư̆ kơ tơlơi kâo iâu kwưh ôh.
  19Samơ̆ sĭt biă mă yơh Ơi Adai hơmâo hơmư̆ laih kâo,
   laih anŭn Ñu hơmâo pơđi̱ng tơngia laih kơ hiăp kâo iâu laĭ.

  20Kâo bơni hơơč kơ Ơi Adai,
   yuakơ Ñu ƀu hơngah lui hĭ ôh tơlơi kâo iâu laĭ
   laih anŭn kŏn mă pơđuaĭ hĭ lơi tơlơi khăp hiam klă Ñu mơ̆ng kâo.