83

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Blah Dưi Hĭ Kơ Lu Ƀing Ayăt Ƀing Israel

Tơlơi adoh bơni hơơč Asap adoh.
  1Ơ Ơi Adai hơi, anăm dŏ rơiăt nanao ôh,
   Ơ Ơi Adai hơi, anăm dŏ kre̱t, anăm dŏ lơlĕh ôh!
  2Lăng bĕ! Ƀing rŏh ayăt Ih hlak tơgŭ pơkơdơ̆ng,
   laih anŭn ƀing pơrơmut kơ Ih anŭn hlak pơrŭng pơrăng.
  3Ƀing gơñu črong pơmĭn hơdră jơlan hơgŏm kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ană plei Ih;
   ƀing gơñu hlak ngă mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing yom pơphan Ih yơh.
  4Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Nă, brơi kơ ƀing ta pơrai hĭ bĕ lŏn čar gơñu,
   tui anŭn anăn Israel či rơngiă hĭ thĕng hlŏng lar mơ̆ng lŏn tơnah yơh.”

  5Ƀing gơñu sa pran tŭ ư amăng hơdră mơneč gơñu
   laih anŭn pơjing ƀing gŏp hăng ƀing gah yŭ anai yơh kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih tui anai:
  6Ƀing ană plei Edôm laih anŭn ƀing Yismaêl;
   ƀing Môab laih anŭn ƀing Hagri;
  7ƀing Gebal, ƀing Ammôn laih anŭn ƀing Amalek,
   laih anŭn ƀing ană plei Philistia hrŏm hăng plei pơnăng Tir.
  8Dêh čar Assiria ăt hơmâo pơgop laih hăng ƀing gơñu mơ̆n,
   kiăng kơ jing sa gŏp djru kơtang kơ ƀing Ammôn laih anŭn ƀing Môab,
   jing ƀing kơnung djuai Lot yơh.

  9Ngă bĕ kơ ƀing gơñu hơget bruă Ih hơmâo ngă laih kơ ƀing Midyan,
   laih anŭn kơ pơtao Yabin hăng kơ pô khua tơhan ñu Sisera ƀơi krong Kisôn anŭn.
  10Ih pơrai hĭ laih kơ ƀing gơñu ƀơi plei In-Đôr,
   laih anŭn drơi jan gơñu brŭ rai hĭ ƀơi lŏn.
  11Ngă bĕ kơ ƀing khua ba akŏ gơñu kar hăng Ih hơmâo pơdjai hĭ laih ƀing khua ba akŏ Midyan jing Ôrêb hăng Zeêb,
   laih anŭn pơdjai hĭ bĕ hăng abih bang ƀing khua git gai gơñu kar hăng Ih hơmâo ngă laih kơ ƀing pơtao Midyan jing Zebah hăng Zalmunna.
  12Ƀing gơñu yơh laĭ laih tui anai, “Brơi kơ ƀing ta mă tŭ bĕ kơ ta pô abih lŏn čar
   jing anih lŏn ƀing Israel, jing khul triu Ơi Adai anŭn.”

  13Ơ Ơi Adai hơi, pơčơlah hĭ bĕ ƀing rŏh ayăt anŭn kar hăng ƀruih lŏn,
   laih anŭn kar hăng hơkam pơdai angĭn thut pơđuaĭ hĭ.
  14Kar hăng apui ƀơ̆ng hĭ glai kơmrơ̆ng,
   laih anŭn kar hăng jơlah apui ƀơ̆ng hĭ khul bŏl čư̆ mơ̆n,
  15tui anŭn puh pơđuaĭ hĭ bĕ ƀing gơñu hăng angĭn hơkruăh Ih,
   laih anŭn pơhuĭ pơbra̱l bĕ ƀing gơñu hăng angĭn rơbŭ Ih.
  16Ngă brơi bĕ ƀing gơñu go̱m hĭ ƀô̆ mơta gơñu hăng tơlơi mlâo mlañ, Ơ Yahweh ăh,
   kiăng kơ ƀing gơñu thâo krăn tơlơi dưi mơyang anăn Ih.

  17Brơi bĕ ƀing gơñu mlâo mlañ hĭ laih anŭn huĭ bra̱l nanao;
   brơi bĕ ƀing gơñu mlâo mlañ hĭ hlo̱m ƀo̱m tơl ƀing gơñu răm rai hĭ.
  18Brơi bĕ ƀing gơñu kơnơ̆ng thâo krăn hơjăn Ih đôč yơh jing Pô hơmâo anăn Yahweh,
   jing Pô Glông Hloh git gai wai lăng kơ abih lŏn tơnah anai yơh.