83

Thov Vaajtswv ua kuas Yixayee cov yeeb ncuab puam tsuaj

Axas zaaj nkauj. Yog zaaj nkauj hu.
  1Au Vaajtswv, thov tsw xob nyob tuabywv.
   Au Vaajtswv, tsw xob nyob ntsag tu
   es tsw quav ntsej.
  2Saib maj, koj cov yeeb ncuab
   tub ua zum quas zawg,
  cov kws ntxub koj
   los kuj tsaa taubhau nplawg nta.
  3Puab xaav tswvyim ntse kawg le
   yuav tawm tsaam koj haiv tuabneeg,
  puab tuav huv
   yuav tiv cov kws koj tsom kwm.
  4Puab has tas, “Ca le lug,
   peb muab haiv tuabneeg hov
   ntxuav kuas tu noob nrho.
  Tsw xob tseg Yixayee lub npe ca
   rua leejtwg ncu tau hlo le.”
  5Puab koom ib lub sab ntaus tswvyim phem.
   Puab sws cog lug tawm tsaam koj,
  6yog cov tuabneeg Entoo
   hab cov tuabneeg Isama‑ee
   hab cov Mau‑a, cov Haka,
  7cov Kenpaa, cov Aamoo hab cov Amalej,
   cov Filixatee hab cov tuabneeg kws nyob
   huv lub nroog Thailab.
  8Axilia kuj tuaj nrug koom teg hab,
   puab ua Lauj cov tub ki le teg taw
   kws muaj zug.
  9Thov koj ua rua puab
   yaam nkaus le koj ua rua cov Mintee,
  hab yaam nkaus le ua rua Xixela hab Yanpi
   ntawm tug dej Khisoo.
  10Puab raug muab ua kuas puam tsuaj taag
   ntawm lub moos Eentau,
   hab ua luaj ua chiv taag rua huv aav lawm.
  11Thov koj ua rua puab cov kws ua hlub
   zoo yaam nkaus le Aulej hab Xe‑ev,
  hab ua rua puab cov thawj suavdawg
   zoo yaam nkaus le Xenpa hab Xamuna,
  12yog cov kws has tas,
   “Ca peb txeeb Vaajtswv tej tshaav zaub
   ua peb tug.”
  13Au kuv tug Vaajtswv, thov ua rua puab
   zoo yaam nkaus le cov moov aav
   kws cua ntsawj yaa kaaj nab,
  zoo yaam nkaus le tej npluag
   kws cua ntsawj yaa taag.
  14Suavtawg kub tej haav zoov le caag
   hab nplaim tawg kub tej toj roob hauv peg
   cig le caag,
  15thov koj tso cua daaj cua dub lug lawv puab
   ib yaam nkaus le hov,
  hab tso koj tej khaub zeeg cua lug
   ua rua puab ntshai kawg.
  16Au Yawmsaub, thov ua rua puab
   poob ntsej muag
   sub puab txhad le lug nrhav koj lub npe.
  17Thov kuas puab raug txaaj muag
   hab poob sab moog ib txhws.
  Thov ua kuas puab poob ntsej muag
   puam tsuaj taag.
  18Thov ua kuas puab paub tas
   koj tuab leeg xwb kws npe hu ua Yawmsaub
  txhad yog tug Vaajtswv Luj Dua Ndais
   kws kaav taag nrho thoob nplajteb.