83

Thơ A-sáp

1Thưa Thượng Đế, xin đừng nín lặng,
Chớ điềm nhiên, ngoảnh mặt khoanh tay!
2Kìa, quân thù Ngài đang nổi loạn,
Những dân ghét Chúa đang vùng lên,
3Âm mưu lập kế diệt dân Ngài,
Đặt chương trình chống nghịch kẻ được Ngài bảo vệ.
4Họ bảo: "Hãy dến tiêu diệt nước này,
Xóa bỏ Y-sơ-ra-ên khỏi ký ức thế nhân!"
5Họ đồng thanh chấp thuận kế hoạch,
Kết liên minh quân sự chống Ngài.
6Dân tộc Ê-đôm, các sắc dân Ích-ma-ên,
Dân Mô-áp và dân Ha-ga
7Người Ghê-banh, Am-môn và A-ma-léc,
Dân tộc Phi-li-tin và dân thị quốc Ty-rơ.
8A-sy-ri cũng gia nhập liên minh,
Làm quốc gia đồng minh cường thịnh
Của Am-môn, Mô-áp, là dòng dõi Lót.
9Xin Chúa phạt họ như dân Ma-đi-an,
Với Si-sê-ra và Gia-bin bên suối Ki-sôn.
10Chúa đã đánh bại họ ở Ên-đô-rơ,
Thây chiến sĩ la liệt rữa nát khắp chiến trường.
11Xin Chúa xử các tướng lĩnh của họ,
Như Ngài đoán phạt Ô-rép và Xê-ép,
Đánh bại vua chúa họ như Xê-ba và Sanh-mu-na
12Là những người từng khoác lác:
"Ta sẽ chiếm cứ lãnh thổ Thượng Đế!"
13Xin Chúa đánh họ tán lạc như bụi dất,
Như rác rơm tan tác giữa cuồng phong,
14Như rừng khô cháy rụi dưới nắng hè,
Như dồi núi hoang tàn sau hỏa hoạn.
15Xin phóng bão tố đánh đuổi quân thù,
Và các trận thần phong khủng bố họ.
16Xin Chúa cho mặt họ đầy sỉ nhục,
Bắt họ phải cúi đầu nhìn nhận thần uy.
17Nguyện họ bị thất trận, kinh hoàng mãi mãi
Và chết đi giữa cảnh nhục nhằn.
18Xin cho họ biết Ngài là Chân Thần duy nhất,
Là Chúa tể cả vũ trụ càn khôn.