104

Tơlơi Adoh Bơni Hơơč Kơ Pô Hrih Pơjing

  1Kâo pơtrŭt jua bơngăt kâo pô, “Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!”

  Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi, Ih jing prŏng prin biă mă!
  Ih buh hơô Ih pô hăng tơlơi kơdrưh kơang tơlơi ang yang yơh.
  2Ih go̱m hĭ Ih pô hăng tơlơi bơngač kar hăng hơô ao;
   Ih la̱ng tơbiă adai rơngit kar hăng pơdơ̆ng đĭ sang khăn yơh.
  3Ih hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih sang prŏng Ih wơ̆t tơdah ƀơi gah ngŏ kơ khul tal adai rơngit.
  Ih yua kơthul kar hăng rơdêh aseh Ih
   laih anŭn đĭ ƀơi angĭn kar hăng đĭ ƀơi čăng čim yơh.
  4Ih yua angĭn kar hăng ƀing pơala Ih pơkiaŏ nao
   laih anŭn yua kơmlă ƀlĭp ƀlăp kar hăng ƀing mă bruă kơ Ih yơh.

  5Blung hlâo Ih hơmâo pioh kơjăp laih lŏn tơnah ƀơi atur ñu,
   tui anŭn lŏn tơnah ƀu či tơglŏh đuaĭ hĭ ôh.
  6Blung hlâo khul ia rơsĭ go̱m hĭ laih ƀơi lŏn tơnah kar hăng sa blah ao phyung,
   laih anŭn ia ăt dŏ gah ngŏ kơ khul čư̆ čan mơ̆n.
  7Samơ̆ tơdang Ih ƀuăh yơh, khul ia đuaĭ kơdŏp hĭ,
   laih anŭn tơdang jua hiăp Ih pơhiăp kar hăng grŏm yơh, gơñu tơlŭh đuaĭ hĭ.
  8Khul čư̆ čan bluh đĭ laih anŭn khul dơnung kơdrŭt trŭn,
   truh pơ anih Ih hơmâo pơkra lui laih kơ gơñu.
  9Ih pơkă laih guai khul ia rơsĭ kiăng kơ gơñu ƀu dưi rô rơgao hĭ ôh,
   laih anŭn pơkơ̆ng hĭ gơñu ƀu go̱m hĭ lŏn tơnah dơ̆ng tah.

  10Yahweh ngă brơi kơ ia bluh rô trŭn amăng khul dơnung
   jing rô nao kơplăh wăh khul čư̆ čan yơh.
  11Khul ia bluh anŭn yơh pha brơi ia mơñum kơ khul hlô mơnơ̆ng glai.
   Pơ anŭn yơh wơ̆t tơdah khul aseh glai kơmrơ̆ng ăt hrăp kơ tơlơi mơhao gơñu mơ̆n.
  12Laih anŭn khul čim brĭm adai ngă hruh gơñu amăng kơyâo jĕ ƀơi ia anŭn,
   laih anŭn khul čim anŭn adoh mơñi amăng khul than ngan kơyâo anŭn yơh.

  13Yahweh pruih khul čư̆ čan mơ̆ng anih dŏ Ñu gah ngŏ adai adih;
   tui anŭn abih bang djuai mơnơ̆ng tŭ hrăp mơ̆ng boh bơnga bruă mơnuă Ñu yơh.
  14Ñu ngă brơi kơ rơ̆k čăt đĭ kiăng pioh kơ hlô mơnơ̆ng,
   laih anŭn kơyâo pơtâo kiăng pioh kơ mơnuih mơnam jŭ pla,
   kiăng kơ mơnuih mơnam dưi hơmâo gơnam ƀơ̆ng mơ̆ng lŏn tơnah tui anai:
  15Ia boh kơƀâo pơmơak kơ pran jua mơnuih mơnam,
   ia rơmuă ôliwơ kiăng kơ pik ƀô̆ mơta ñu rơđah rơđo̱ng,
   laih anŭn ƀañ tơpŭng kiăng pơkơtang brơi ñu pô yơh.

  16Khul kơyâo sar amăng anih lŏn Lebanôn Yahweh pruih hiam biă mă,
   anŭn jing khul kơyâo Ñu pô pla yơh.
  17Pơ anih anŭn yơh khul čim pơkra hruh gơñu;
   khul čim sưng pơkra hruh ñu amăng khul kơyâo hơngo̱.
  18Khul čư̆ čan glông jing đang rơ̆k lŏm kơ bơbe glai yơh,
   laih anŭn amăng anih pơtâo dơ̆ng yơh jing anih dŏ kơ khul tơkuih anur.

  19Yang blan yơh treh pioh khul blan,
   laih anŭn yang hrơi lê̆ yơh treh pioh kơ khul hrơi.
  20Ih yơh pơjing rai tơlơi kơnăm mơmŏt laih anŭn tơlơi kơnăm anŭn jing hĭ mlam,
   tơdang abih bang khul hlô mơnơ̆ng glai tơbiă hyu rơiăt kre̱t yơh.
  21Khul rơmung dŭl ur pơgrao hyu hơduah sem añăm ƀơ̆ng gơñu,
   laih anŭn hyu sem gơnam ƀơ̆ng Ơi Adai pha brơi kơ gơñu yơh.
  22Tơdang yang hrơi ƀlĕ, gơñu đuaĭ hĭ
   jing đuaĭ glaĭ mŭt pơ anih đih amăng pa̱r gơñu yơh.
  23Giŏng anŭn, mơnuih mơnam tơbiă nao mă bruă gơñu
   laih anŭn mă bruă hlŏng truh kơ hrơi klăm yơh.

  24Ơ Yahweh hơi, lu biă mă yơh bruă mơnuă Ih!
   Hăng tơlơi rơgơi yơh Ih pơjing rai abih bang tơlơi mơnơ̆ng anŭn,
   sĭt lŏn tơnah anai bă hăng djuai mơnơ̆ng Ih hrih pơjing yơh.
  25Pơhơmutu Ih hơmâo pơjing rai khul ia rơsĭ prŏng laih anŭn rơhaih;
   amăng anŭn hơmâo lu mơnơ̆ng mơnuă hơdip ƀu thâo yap ôh,
   jing khul hlô mơnơ̆ng anet laih anŭn prŏng yơh.
  26Ƀơi ia anŭn yơh khul sŏng prŏng găn nao găn rai,
   hrŏm hăng hlô krin Liweyathan, jing hlô Ih hơmâo pơjing laih kiăng kơ ngui mơak amăng ia anŭn.

  27Abih bang djuai mơnơ̆ng anŭn le̱ng kơ kơnang kơ Ih soh sel
   kiăng kơ pha brơi gơnam ƀơ̆ng gơñu ƀơi mông djơ̆ lăp yơh.
  28Tơdang Ih pha brơi gơnam ƀơ̆ng kơ ƀing gơñu,
   gơñu nao ƀơ̆ng yơh.
  Tơdang Ih yơr tơbiă tơngan Ih kiăng kơ čem gơñu,
   gơñu ƀơ̆ng trơi hrăp hăng khul gơnam ƀơ̆ng hiam yơh.
  29Tơdang Ih pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Ih ƀu răk wai ôh,
   ƀing gơñu huĭ bra̱l yơh;
  tơdang Ih mă pơđuaĭ hĭ tơlơi jua hơdip gơñu,
   gơñu djai hĭ laih anŭn jing hĭ ƀruih lŏn yơh.
  30Samơ̆ tơdang Ih brơi rai jua hơdip Ih,
   Ih yơh hrih pơjing rai khul ană djuai mơnơ̆ng anŭn yơh,
   laih anŭn pơphrâo glaĭ ƀơi lŏn tơnah anai yơh.

  31Kwưh kiăng kơ tơlơi ang yang Yahweh dŏ nanao hlŏng lar;
   kwưh kiăng kơ Yahweh hơ̆k mơak hăng bruă mơnuă Ñu hơmâo pơjing laih!
  32Tơdang Ñu lăng ƀơi lŏn tơnah, lŏn anŭn pơpư̆ pơgơi mơtam;
   tơdang Ñu tĕk ƀơi khul čư̆ čan, khul čư̆ anŭn tơbiă rai asăp apui mơtam.

  33Kâo či adoh bơni kơ Yahweh amăng abih tơlơi hơdip kâo yơh;
   kâo či bơni hơơč kơ Ơi Adai kâo tơl abih hrơi kâo dŏ hơdip yơh.
  34Kwưh kiăng tơlơi adoh hơđơ̆ng pơmĭn kâo anai pơmơak kơ Ñu yơh;
   bơ kơ kâo, kâo hơ̆k mơak amăng Yahweh yơh.
  35Samơ̆ kwưh kiăng ƀing mơnuih soh sat răm rơngiă hĭ mơ̆ng lŏn tơnah anai,
   laih anŭn ƀing sat ƀai ƀu dŏ dơ̆ng tah.

  Kâo pơtrŭt jua bơngăt kâo pô, “Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!”
  Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!