104

Qhuas tug kws tswm ib puas tsaav yaam

  1Kuv tug ntsuj plig 'e, ca le qhuas Yawmsaub.
   Au kuv tug Vaajtswv Yawmsaub,
   koj luj kawg nkaus.
  Koj muab koob meej hab fwjchim meej mom
   lug naav.
  2Koj muab qhov kaaj lug npua
   ib yaam le naav tsho,
  koj nthuav lub ntuj
   ib yaam le nthuav lub tsev ntaub.
  3Koj khaum laag ua koj lub chaw
   nyob rua txheej sau cov dej naag,
  koj muab fuab ua tsheb rua koj caij,
   koj caij tej cua le kauj tis.
  4Koj khaiv tej cua ua koj le tub xaa xuv,
   koj swv tej nplaim tawg ci laim lag
   ua koj cov qhev.

  5Koj txawb lub nplajteb rua sau tej taw tag,
   txhad tsw ua zug ib txhws le.
  6Koj muab dej tub tub lug laum nkaus nwg
   yaam le naav tsoog,
   tej dej nyob sau tej roob.
  7Thaus koj nthe nqho, dej ca le ndwg ceev,
   thaus nov koj lub suab xub nthe,
   dej ca le tswv.
  8Tej dej ndwg sau tej roob
   nqeg lug rua tej haav,
  moog rua lub chaw
   kws koj tu ca rua dej teev.
  9Koj tu nrwm tsw kheev dej hlaa dhau,
   sub txhad tsw nyaab
   sau lub nplajteb dua le lawm.

  10Koj ua hauv dej txhawv
   ndwg rua huv tej haav,
   tej dej txhad ndwg lawv tej kwj haa,
  11pub rua tej tsaj qus huvsw
   huv haav zoov tau haus,
   tej neeg luav qus kuj tau haus daws nqhes.
  12Ntawm tej ntug dej
   tej noog sau nruab ntug tau ua zeg nyob,
   hab quaj zum zawg sau tej ceg ntoo.
  13Koj nyob sau koj tej chaw sab
   ywg dej rua sau tej roob,
  lub nplajteb txhad tsau npo
   tej num kws koj ua.

  14Koj ua rua nroj tsuag tuaj
   rua tej tsaj txhu tau noj,
   hab ua tej zaub tuaj rua tuabneeg tu
  sub puab txhad ua tau zaub noj tuaj
   huv lub nplajteb,
  15hab ua tau cawv txwv maab
   kws ua rua tuabneeg zoo sab,
  hab ua tau roj aulib
   kws ua rua puab ntsej muag ci,
  hab ua tej ncuav
   kws txhawb tuabneeg lub sab muaj zug.
  16Yawmsaub tej ntoo tau dej tsau npo,
   yog cov ntoo cab huv Lenpanoo
   kws nwg cog ca.
  17Tej noog ua zeg rua sau tej ntoo hov,
   tej us dej ua chaw nyob
   rua sau tej ntoo thuv.
  18Tej roob sab yog sai le chaw nyob,
   tej roob tsua yog
   tej ntxwm tsua le chaw nkaum.
  19Koj tswm lub hli lug suav caij suav nyoog.
   Lub nub kuj paub lub swjhawm
   kws yuav poob qho.
  20Koj ua rua muaj qhov tsaus hab yog mo ntuj,
   mas tej tsaj qus huvsw huv haav zoov
   nkaag tawm tuaj.
  21Tej thaav tsuv ntxhuav nyooj lawg
   nrhav nqaj tum,
   hab nrhav noj ntawm Vaajtswv.
  22Thaus nub tawm puab kuj moog lawm,
   moog pw rua huv puab tej chaw nkaum.
  23Tuabneeg kuj tawm moog ua daag num,
   moog ua num khwv txug tsaus ntuj.

  24Au Yawmsaub, tej kws koj ua lug lawd
   ntau kawg nkaus le.
  Koj muaj tswvyim tswm tej hov huvsw.
   Lub nplajteb puv nkaus tej kws koj tswm.
  25Tim u muaj havtxwv luj hab daav,
   muaj tsaj nruab deg yaa laim quas txag
  suav tsw txheeb nyob huv,
   muaj tej tsaj luj tsaj miv huvsw.
  26Tej nkoj txwg moog lug sau nplaim dej,
   hab muaj nam tsaj Levi‑athaa
   kws koj tswm ca kuas ua sw hov ntawd.

  27Tej tsaj hov huvsw tsaa muag saib koj,
   vaam koj pub puab tau noj lawv swjhawm.
  28Thaus koj pub lawd puab kuj khaws ca,
   thaus koj cev teg,
   puab kuj tau noj tej kws zoo tsau npo.
  29Thaus koj fee plhu lawd,
   puab kuj poob sab nthaav,
  thaus koj muab puab tej paa rhu lawm,
   puab kuj tuag hab rov moog ua moov aav.
  30Thaus koj tso koj tug ntsuj plig moog,
   puab kuj raug muab tswm,
  hab koj tswm txhua yaam
   sau lub nplajteb dua tshab.

  31Thov Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab
   nyob moog ib txhws,
  thov Yawmsaub zoo sab xyiv faab
   rua tej kws nwg tswm lug.
  32Thaus nwg tsaa muag saib lub nplajteb,
   lub nplajteb kuj tseeg quas nkawg,
   nwg kov tej roob, tej roob kuj nchu paa tuaj.
  33Kuv muaj txujsa nyob ntev le caag,
   kuv yuav hu nkauj rua Yawmsaub moog le,
  kuv yuav hu nkauj qhuas kuv tug Vaajtswv
   rua thaus kuv tseed caj sa nyob.
  34Thov ca tej kws kuv xaav nuav
   hum nwg lub sab,
   tsua qhov kuv xyiv faab rua huv Yawmsaub.
  35Thov ca cov tuabneeg muaj txem
   raug muab ntxuav tseg huv lub nplajteb,
   thov ca tej tuabneeg limham pluj taag moog.
  Kuv tug ntsuj plig 'e, ca le qhuas Yawmsaub,
   ca le qhuas Yawmsaub lauj!