28

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Djru

Tơlơi adoh Dawid čih kơčĕ.
  1Ơ Yahweh, jing boh pơtâo pơgang kâo hơi, kâo iâu kwưh Ih.
   Anăm kơđŏt hĭ ôh tơngia Ih kơ tơlơi kâo iâu kwưh!
  Tơdah Ih ăt dŏ rơiăt ƀu laĭ glaĭ kơ kâo ôh,
   kâo či jing hrup hăng ƀing mơnuih trŭn nao pơ anih ƀing djai yơh.
  2Hơmư̆ bĕ asăp kâo tơdang kâo kwưh rơkâo Ih kơ tơlơi djru,
   tơdang kâo yơr đĭ tơngan kâo iâu laĭ anăp nao pơ anih rơgoh hiam hloh Ih.

  3Anăm dui pơđuaĭ hĭ kâo pơkơhma̱l hrŏm hăng ƀing sat ƀai,
   jing hrŏm hăng ƀing ngă tơlơi ƀrưh ƀai ôh;
  jing ƀing hơmâo boh hiăp gơñu hrup hăng gơyut gơyâo,
   samơ̆ ƀing gơñu jing ƀing djă̱ pioh tơlơi pơrơmut amăng pran jua.
  4Kla glaĭ bĕ kơ ƀing gơñu yuakơ hơget tơlơi ƀing gơñu hơmâo ngă laih,
   anŭn jing tơlơi ƀrưh ƀai ƀing gơñu hơmâo ngă laih.
  Kla glaĭ bĕ kơ ƀing gơñu yuakơ abih bang bruă sat tơngan gơñu hơmâo ngă laih,
   laih anŭn brơi glaĭ bĕ kơ ƀing gơñu hơget tơlơi năng kơ bruă sat gơñu ngă laih.
  5Ƀing gơñu ƀu pơđi̱ng kơčăng nao ôh kơ bruă hrih pơjing Yahweh hơmâo ngă laih,
   laih anŭn kŏn pơñen lơi kơ tơlơi tơngan Ñu pơjing;
  tui anŭn Ñu či pơrai hĭ ƀing gơñu hrup hăng pơrai hĭ sang so
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô či ma̱n pơdơ̆ng đĭ dơ̆ng tah.

  6Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh,
   yuakơ Ñu hơmâo hơmư̆ laih asăp kâo iâu kwưh kơ tơlơi djru.
  7Yahweh yơh jing tơlơi kơtang kâo laih anŭn jing khiơl pơgang kâo;
   pran jua kâo đaŏ kơnang amăng Ñu, tui anŭn Ñu djru kâo.
  Pran jua kâo hơ̆k mơak mơai,
   laih anŭn kâo bơni hơơč kơ Ñu hăng tơlơi adoh mơak mơai.

  8Yahweh yơh jing tơlơi kơtang kơ ƀing ană plei Ñu;
   Ñu jing kơđông kơjăp tơlơi pơklaih kơ pơtao Ñu ruah mă laih anŭn.
  9Ơ Yahweh hơi, pơklaih bĕ ƀing ană plei Ih,
   laih anŭn bơni hiam bĕ ƀơi ƀing hlơi jing lŏm kơ Ih.
  Rơkâo kơ Ih wai lăng bĕ ƀing gơñu hrup hăng Pô wai triu,
   laih anŭn răk rong bĕ ƀing gơñu nanao.