30

Singx Nzung 30

Daux Gaux Dor-Ziec Ziouv Zorc Baengc Longx

Ndaawitv zoc nyei singx nzung. Zorqv zaangc Ziouv nyei biauv fungx bun Ziouv nyei ziangh hoc baaux nyei singx nzung.
  1Ziouv aac, yie ceng meih
   weic zuqc meih zorqv yie yiem ndo nyei dorngx cuotv daaih,
   maiv bun yie nyei win-wangv jatv yie.
  2O Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aah!
   Yie heuc jienv meih tengx,
   meih yaac zorc yie longx.
  3O Ziouv aac, meih njoux yie yiem yiemh gen cuotv daaih,
   bun yie duqv maengc ziangh, maiv zuqc njiec yiemh gen.
  4O Ziouv nyei cing-nzengc baeqc fingx aah!
   Oix zuqc baaux nzung ceng ninh.
   Oix zuqc dor-ziec ninh nyei cing-nzengc mbuox.
  5Ninh nouz mienh se weic nduqc dangh hnangv,
   mv baac ninh nyei en-zingh se weic yietc seix.
  Maiv gunv ziangh muonz nyiemv,
   mv baac taux lungh ndorm njien-youh aqv.
  6Yie ganh aeqv, yiem maanc sic bungx-zuoqc nyei ziangh hoc yie gorngv,
   “Yie yietc liuz maiv zuqc ging-dongz.”
  7O Ziouv aac, meih nyei en-zingh
   liepc yie hnangv norm wuonv nyei mbong nor.
  Mv baac meih buang meih nyei hmien maiv mangc yie,
   yie ziouc gamh nziex haic.
  8O Ziouv aah! Yie heuc jienv meih.
   Yie dorng jienv Ziouv tov meih tengx.
  9“Se gorngv yie daic
   aengx zuqc mingh yiem yiemh gen,
   maaih haaix nyungc maaih lamh longc?
  Nie-mbung haih ceng meih nyei fai?
   Haih gorngv meih ziepc zuoqv nyei jauv fai?
  10O Ziouv aah! Tov meih muangx yie yaac korv-lienh yie.
   O Ziouv aah! Tov meih tengx yie.
  11Yie nzauh nyiemv, meih bun yie cangx heix,
   meih jaiv nqoi yie nyei la'maah ndie-cou nyei lui, goiv benx njien-youh,
  12bun yie nyei hnyouv haih ceng meih, zungv maiv haih sekv.
   O Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aah!
   Yie oix zongc zingh meih taux yietc liuz.