30

Tơlơi Iâu Laĭ Hơdơr Bơni

Tơlơi adoh bơni hơơč arăng pioh kơ tơlơi pơyơr đĭ Sang Yang. Tơlơi adoh Dawid čih kơčĕ.
  1Kâo bơni hơơč kơ Ih, Ơ Yahweh, yuakơ Ih hơmâo pơklaih hĭ laih kâo mơ̆ng hlung dơlăm,
   laih anŭn Ih ƀu brơi ôh ƀing rŏh ayăt kâo klao djik kơ kâo.
  2Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi, Kâo iâu kwưh Ih kơ tơlơi djru,
   laih anŭn Ih pơsuaih hĭ kâo;
  3Ơ Yahweh ăh, Ih pŭ̱ đĭ laih kâo mơ̆ng anih ƀing djai Seôl.
   Kâo hlak ƀơi jơlan nao pơ hlung dơlăm,
   samơ̆ Ih pơklaih tơlơi hơdip kâo.

  4Adoh bơni hơơč kơ Yahweh bĕ, Ơ abih bang ƀing ană plei tŏng ten Ơi Adai hơi!
   Bơni hơơč bĕ kơ Ñu laih anŭn pơmĭn hrăm kơ tơlơi rơgoh hiam Ñu!
  5Tơlơi hil ƀrŭk Ñu hăng ƀing ta kơnơ̆ng dŏ amăng ƀiă mơnĭt mông đôč,
   samơ̆ tơlơi hiam mơak Ñu ăt dŏ nanao tơl abih tơlơi hơdip ta yơh.
  Năng ai ia mơta ƀing ta či ƀlĕ nanao amăng sa mlam,
   samơ̆ tơlơi hơ̆k mơak či truh kơ ƀing ta ƀơi mơguah yơh.

  6Bơ kơ kâo, tơdang kâo dŏ amăng tơlơi rơnŭk hơđơ̆ng, kâo pơmĭn amăng pran jua kâo tui anai,
   “Kâo ƀu či lê̆ rơbuh ôh mơ̆ng anai pơanăp.”
  7Ơ Yahweh hơi, tơdang Ih khăp mơak hăng kâo,
   Ih pơgang kâo kar hăng kơđông čư̆ kơjăp;
  samơ̆ tơdang Ih pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Ih mơ̆ng kâo,
   tui anŭn kâo huĭ bra̱l yơh.

  8Ơ Yahweh, kâo iâu đĭ kơ Ih;
   laih anŭn kâo kwưh rơkâo kơ tơlơi ih pap djru brơi tui anai:
  9“Hơget tơlơi tŭ yua Ih hơmâo tơdah kâo djai lĕ?
   Hơget tơlơi kơmlai Ih hơmâo tơdah kâo trŭn nao pơ hlung dơlăm lĕ?
  Ƀing mơnuih djai jing hĭ laih ƀruih lŏn dưi bơni hơơč kơ Ih mơ̆?
   Ƀing gơñu dưi pơhaih tơlơi tŏng ten Ih mơ̆?
  10Hơmư̆ kâo bĕ, Ơ Yahweh ăh, pap kơ kâo đa!
   Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih djru kâo bĕ!”

  11Ih hơmâo pơplih hĭ tơlơi čŏk hia kâo jing hĭ tơlơi suang mơak mơai;
   Ih hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih ao tâo rơngot hơning kâo
   laih anŭn buh brơi jum dar kâo hăng ao hơ̆k kơdơ̆k.
  12Tui anŭn, pran jua kâo ƀu či dŏ rơiăt ôh,
   samơ̆ či adoh bơni hơơč kơ Ih yơh.
  Ơ Yahweh, Ih jing Ơi Adai kâo;
   kâo či hơdơr bơni hơơč kơ Ih hlŏng lar yơh.