30

Ua Vaajtswv tsaug vem nwg cawm dim kev tuag

Zaaj nkauj kws hu rua thaus xyeem Vaajtswv lub tuam tsev. Tavi sau.
  1Au Yawmsaub, kuv yuav qhuas ntxhas koj
   vem yog koj nqug kuv tawm lug
   hab koj tsw kheev kuv cov tshawj chim luag kuv.
  2Au Yawmsaub, kuv tug Vaajtswv,
   kuv tau hu thov koj paab kuv,
   mas koj tau khu kuv zoo.
  3Au Yawmsaub, koj tau coj kuv tug ntsuj plig
   tawm huv tub tuag teb lug.
  Kuv tub yuav moog rua huv qhov tuag
   tassws koj tau cawm kuv txujsa rov lug.

  4Yawmsaub cov tuabneeg kws dawb huv 'e,
   mej ca le hu nkauj qhuas nwg,
   hab ca le ua tsaug nwg lub npe kws dawb huv.
  5Qhov kws Yawmsaub chim
   mas yog ib vuag dua xwb,
  qhov kws nwg ua zoo
   mas muaj moog ib swm neej.
  Kev quaj lug kua muag
   mas muaj ib mo kaaj ntug
  tassws thaus sawv ntxuv
   yuav muaj kev xyiv faab.

  6Kuv tug kheej mas thaus kuv nyob
   kaaj sab quas lug kuv has tas,
   “Kuv yuav tsw ua zug hlo le.”
  7Au Yawmsaub, koj ua zoo rua kuv.
   Koj tsaa kuv nyob ruaj
   yaam le lub roob khov kho.
  Thaus koj fee plhu ntawm kuv lawm
   mas kuv txhad poob sab.

  8Au Yawmsaub, kuv thov hu koj.
   Kuv tsaa suab taij Yawmsaub tas,
  9“Yog kuv tuag lawd,
   yog kuv moog rua huv tub tuag teb lawm,
   mas koj yuav tau daabtsw?
  Tej moov aav yuav qhuas koj
   hab pav txug koj txujkev ncaaj
   kws tso sab tau lov?
  10Au Yawmsaub, thov tig ntsej noog hab hlub kuv.
   Au Yawmsaub, thov koj ua tug kws paab kuv.”

  11Koj muab kuv kev quaj ntsuag
   ntxeev ua kev dha seev cev.
  Koj muab kuv tej khaub seev tsaaj hle
   hab muab kev zoo sab xyiv faab rua kuv naav,
  12kuv tug ntsuj plig txhad tau qhuas koj
   hab tsw xob nyob tuabywv.
  Au Yawmsaub, kuv tug Vaajtswv,
   kuv yuav ua koj tsaug moog ib txhws.