38

Tug kws txom nyem lu lug thov Vaajtswv

Tavi zaaj nkauj kws hu xyeem kuas Vaajtswv ncu ntsoov.
  1Au Yawmsaub, thaus koj chim
   thov koj tsw xob tshev kuv,
   thaus koj npau tawg tsw xob nplawm kuv.
  2Tsua qhov koj raab xub tub txeem rua huv kuv,
   koj txhais teg tub poob rua sau kuv.
  3Vem yog koj chim kuv lub cev
   txhad tsw theej thuv,
  vem yog kuv ua txhum kuv tej pob txhaa
   txhad mob ntsug quas qeeg.
  4Kuv tej kev txhum nyaab
   dhau kuv taubhau lawm,
   yog lub nraa kws nyaav dhau kuv tug zug.

  5Vem yog kuv ruag kuv tej kav txhaab
   txhad lwj quas zug tuaj hab tsw,
  6kuv khoov hab pau heev,
   kuv taug kev quaj qos ntsuav
   ib nub tsaus ntuj.
  7Kuv lub duav kub quas lug,
   hab kuv lub cev tsw theej thuv.
  8Kuv lub cev ntshaus taag kuv ib ce ntsoog taag,
   kuv ntsaaj quas lawg vem yog sab faab taag.

  9Au tug Tswv, tej kws kuv xaav xaav yuav
   koj yeej paub huvsw,
  qhov kws kuv quaj quaj seev seev
   koj yeej nov huvsw.
  10Kuv lub plawv dha hab kuv tug zug pluj taag,
   hab kuv qhov muag pum kev tsw meej lawm.
  11Kuv tej kwvluag phoojywg
   sawv deb deb ntawm kuv txujkev mob nkeeg,
  hab kuv kwvtij neej tsaa
   los kuj sawv deb ntawm kuv hab.
  12Cov tuabneeg kws nrhav txuv kuv txujsa
   tub npaaj cuab ntxab cuab hlua rua kuv,
  cov tuabneeg kws xaav ua rua kuv mob
   pheej has txug qhov kws ua kuas puam tsuaj,
  hab xaav txug qhov kws yuav sawv twv kuv
   ib nub tsaus ntuj.

  13Tassws kuv ua yaam le tug laag ntseg tsw nov,
   kuv ua yaam le tug ruag
   tsw qheb ncauj has le.
  14Kuv zoo yaam nkaus le tug kws tsw nov lug,
   hab zoo le tug kws lub qhov ncauj
   tsw muaj lug tshev.
  15Au Yawmsaub, kuv tog rawv koj.
   Au tug Tswv kws yog kuv tug Vaajtswv,
   koj yog tug kws yuav teb kuv.
  16Kuv thov has tas,
   “Thov tsw xob ca puab zoo sab luag nyos kuv,
   yog cov kws khaav rua thaus kuv nplaam taw.”
  17Tsua qhov kuv tub yuav qaug
   hab kuv muaj mob tsw tu le.
  18Kuv leeg kuv lub txem,
   kuv ntxhuv sab rua kuv tej kev txhum.
  19Cov kws laam ua
   kuv cov tshawj chim do do xwb muaj zug npho,
  hab cov kws kuv tsw tau ua txhum rua
   los ntxub kuv, kuj muaj coob kawg le.
  20Cov kws ua phem pauj kuv tej kev zoo
   kuj tawm tsaam kuv,
   vem yog kuv ua qhov zoo.

  21Au Yawmsaub, thov tsw xob tso kuv tseg.
  Au kuv tug Vaajtswv,
   thov tsw xob nyob deb ntawm kuv.
  22Au tug Tswv kws yog kuv lub chaw cawm dim,
   ca le maaj nroog lug paab kuv.