38

Tơlơi Mơnuih Ruă Nuă Iâu Laĭ

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh jing tơlơi hơdơr pơhaih tơlơi soh.
  1Ơ Yahweh hơi, anăm ƀuăh pơkra hĭ kâo tơdang Ih hil,
   ƀôdah pơkơhma̱l hĭ kâo tơdang Ih nač ôh.
  2Ih hơmâo brơi kơ kâo ruă nuă hrup hăng Ih klâŏ hĭ kâo hăng khul ƀrŏm hraŏ;
   tơngan Ih hơmâo taih pơkra hĭ laih kâo.
  3Yuakơ tơlơi hil đet Ih yơh, drơi jan kâo ƀu hơmâo tơlơi suaih prăl ôh;
   tơlang tơleh kâo ƀu kơjăp rơjăng dơ̆ng tah yuakơ hơdôm tơlơi soh sat kâo.
  4Tơlơi soh kâo bă blai amăng kâo hrup hăng ia li̱ng kơdram hĭ kâo;
   khul tơlơi soh anŭn jing kơtraŏ biă mă kơ kâo dưi gui.

  5Yuakơ kâo jing hĭ mlŭk mơgu laih,
   tui anŭn nam rơka kâo ƀâo sat laih anŭn brŭ rơnăh kơtang dơ̆ng.
  6Tơlơi ruă anŭn pơgu hĭ kâo ƀu thâo tơgŭ đĭ tơpă ôh;
   kâo rơngot hơning amăng abih hrơi.
  7Drơi jan kâo pơiă hlơr ruă biă mă,
   laih anŭn kâo ƀu hơmâo tơlơi suaih prăl dơ̆ng tah.
  8Kâo gleh rơmơ̆n biă mă laih anŭn brơ̆p ruă;
   pran jua kâo rŭng răng laih anŭn kâo pơkrao hăng tơlơi ruă nuă.

  9Ơ Yahweh hơi, Ih thâo abih bang tơlơi kâo khăp kiăng;
   Tơlơi kâo kơŭ kơuăn ƀu ataih hĭ mơ̆ng Ih ôh.
  10Hơtai boh kâo tơthŭk tơthăk, tơlơi kơtang kâo rơngiă hĭ laih,
   laih anŭn tơlơi rơđah mơta kâo ăt rơngiă hĭ mơ̆n.
  11Ƀing gơyut gơyâo kâo, jing ƀing re̱ng gah kâo, ƀu či rai jĕ pơ kâo ôh,
   yuakơ tơlơi ƀâo ruă rơka kâo,
   wơ̆t hăng ƀing adơi ai re̱ng gah kâo ăt dŏ ataih hĭ mơ̆ng kâo mơ̆n.
  12Hơdôm ƀing mơnuih hơduah kiăng pơdjai kâo, akă čơđo̱ng kơ kâo,
   laih anŭn hơdôm ƀing mơnuih kiăng pơruă kâo, pơhiăp pơhuĭ kiăng pơrai hĭ kâo;
   ƀing gơñu ƀu či pơdơi ôh pơkra hơdră pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo.

  13Kâo hrup hăng mơnuih tơngĭl ƀu thâo hơmư̆ ôh,
   laih anŭn ăt hrup hăng mơnuih kơmlô mơ̆n ƀu thâo pơhiăp ôh.
  14Kâo jing hĭ laih hrup hăng sa čô mơnuih ƀu thâo hơmư̆ ôh,
   tui anŭn amăng bah kâo ƀu thâo laĭ glaĭ ôh.
  15Samơ̆ kâo čang tơguan amăng Ih yơh, Ơ Yahweh ăh;
   Ih yơh, Ơ Khua Yang Ơi Adai kâo hơi, jing Pô či laĭ glaĭ.
  16Kâo iâu laĭ tui anai, “Anăm brơi ƀing ayăt kâo hơ̆k mơak djik djak kơ kâo ôh,
   laih anŭn kŏn brơi lơi kơ ƀing gơñu pơang gơñu pô tơdang ƀuh tơkai kâo tơhneč lê̆ rơbuh.”

  17Kâo jĕ či răm rai yơh
   laih anŭn kâo ruă nuă nanao yơh.
  18Kâo kơhma̱l tơlơi sat ƀai kâo;
   kâo rơngot hơning ƀlơ̆ng bơngơ̆t yuakơ tơlơi anŭn yơh.
  19Ƀing rŏh ayăt kâo hơmâo pran kơtang;
   laih anŭn hơmâo lu biă mă amăng ƀing gơñu anŭn pơrơmut kơ kâo ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi.
  20Ƀing gơñu yơh jing ƀing pơglaĭ kơ kâo tơlơi sat pơala kơ tơlơi hiam
   jing ƀing pơhiăp sat pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo yuakơ kâo đuaĭ tui tơlơi djơ̆ tơpă.

  21Ơ Yahweh ăh, anăm lui raih hĭ kâo ôh;
   Ơ Ơi Adai kâo hơi, anăm dŏ ataih hĭ mơ̆ng kâo ôh.
  22Rai tañ djru kâo đa, Ơ Khua Yang jing Pô Pơklaih kâo hơi!