44

Thov Vaajtswv tsom kaav tsom kwm

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog zaaj nkauj Maxakhi kws Khaula caaj ceg sau.
  1Au Vaajtswv, peb lub qhov ntsej tau nov
   hab peb tej laug tau pav
  txug tej num kws koj tau ua
   rua thaus puab swm neej yaav thau u.
  2Koj txhais teg tau lawv tej tebchaws tswv moog,
   huas koj cog peb tej laug nyob.
  Koj ua rua ib tsoom tuabneeg
   raug kev txom nyem,
  huas koj muab peb tej laug
   tso nyob ywj pheej.
  3Tsw yog puab tej ntaaj paab puab
   txeeb tau lub tebchaws hov,
   hab tsw yog puab txhais teg kov yeej,
  tassws yog koj txhais teg xws
   hab koj txhais npaab
  hab qhov kws koj tsaa qhov muag saib puab
   tsua qhov koj txaus sab rua puab.

  4Koj yog kuv tug vaajntxwv hab kuv tug Vaajtswv
   kws has tseg kuas Yakhauj kov yeej.
  5Vem yog muaj koj
   peb txhad le thawb tau peb cov tshawj chim,
  vem muaj koj lub npe
   peb txhad le tsuj tau cov kws tawm tsaam peb,
  6tsua qhov kuv tsw tso sab rua kuv raab neev nti,
   hab kuv raab ntaaj los cawm tsw tau kuv.
  7Tassws koj tau cawm peb dim
   ntawm peb cov tshawj chim
  hab ua rua cov kws ntxub peb
   raug txaaj muag.
  8Peb khaav txug Vaajtswv tsw tu le,
   hab peb yuav ua tsaug rua koj lub npe
   ib txhws moog le.

  9Los koj tseed tso peb tseg
   hab ua rua peb poob qeg,
  hab tsw tau tawm
   nrug peb cov tub rog moog.
  10Koj ua rua peb thim
   ntawm peb cov tshawj chim rov qaab,
  hab peb tej yeeb ncuab txeeb tau
   peb tej hov txhua chaw moog lawm.
  11Koj ua rua peb zoo yaam nkaus le
   tej yaaj kws yuav coj moog tua,
  hab ua rua peb tawg ua saab ua sua
   moog rua ib tsoom tebchaws.
  12Koj muab koj haiv tuabneeg muag
   pheejyim kawg le,
   koj tsw tau tshaaj thawj le.
  13Koj ua rua peb raug luas zej zog thuaj,
   ua rua peb raug cov kws nyob ib ncig peb
   luag hab saib tsw taug.
  14Hab ua rua peb moog tag luas ncauj luas lu
   rua huv ib tsoom tebchaws,
   hab ua lub chaw rua ib tsoom tuabneeg luag.
  15Kuv poob ntsej muag taag naj taag nub,
   hab kev txaaj muag npug nkaus kuv lub plhu,
  16vem yog raug tej lug kws luas thuaj luag
   hab saib tsw taug,
  vem yog cov yeeb ncuab
   hab cov kws cib nyeej.

  17Txawm yog peb tsw tau nov qaab koj
   hab tsw tau rhuav koj tej lug cog tseg,
   los txhua yaam nuav lug raug peb.
  18Peb lub sab kuj tsw faav xeeb
   peb txhais kwtaw kuj tsw ncaim
   ntawm koj txujkev,
  19los koj ca peb ntsoog taag
   rua huv maa tej chaw nyob,
   hab muab txujkev tsaus ntuj lug npug peb.
  20Yog peb tau nov qaab
   peb tug Vaajtswv lub npe
   hab tsaa teg rua luas tej daab,
  21tes Vaajtswv txawm tsw paub
   qhov nuav lawm lov?
  Tsua qhov nwg yeej paub tej kws
   peb xaav tuabywv huv lub sab.
  22Vem tim koj peb txhad raug muab tua
   taag naj taag nub,
  hab raug muab suav yaam le
   cov yaaj kws coj moog tua.

  23Au tug Tswv, ca le sawv tseeg,
   ua caag koj tseed pw tsaug zug?
  Ca le tswm dheev.
   Tsw xob muab peb tso tseg ib txhws.
  24Ua le caag koj yuav fee plhu ntawm peb?
   Ua caag koj yuav nov qaab qhov kws
   peb raug kev txom nyem raug quab yuam?
  25Peb tug ntsuj plig khoov moog ti nkaus aav,
   peb lub cev pua lua rua huv peg teb.
  26Thov koj ca le sawv tseeg lug paab peb,
   thov txhwv peb dim
  vem yog saib rua koj txujkev hlub
   kws ruaj khov.