46

Ðức Chúa Trời Là Nơi Ẩn Núp của Dân Ngài

Một thi ca do con cháu Cô-ra cảm tác theo điệu A-la-mốt

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu và sức mạnh của chúng ta;
  Ngài là nguồn giúp đỡ trong lúc nguy nan.
  2Vì thế chúng ta chẳng sợ hãi, dù trái đất biến đổi,
  Dù các núi đồi tuột vào lòng biển;
  3Dù đại dương gầm thét và sủi bọt,
  Dù núi non chuyển động và chực nổ tung. (Sê-la)

  4Có một dòng sông làm vui thành của Ðức Chúa Trời,
  Nơi ngự thánh của Ðấng Tối Cao.
  5Ðức Chúa Trời ngự giữa thành, nó sẽ không bị rúng động;
  Ðức Chúa Trời sẽ phù hộ thành từ khi bình minh ló dạng.

  6Các dân nổi dậy, các nước chuyển mình;
  Ngài đằng hắng một tiếng, đất liền tan chảy.
  7CHÚA các đạo quân ở với chúng ta;
  Ðức Chúa Trời của Gia-cốp là thành lũy của chúng ta. (Sê-la)

  8Hãy đến và xem những công việc của CHÚA,
  Ðấng đã làm cho mặt đất ra hoang tàn.
  9Ngài chấm dứt chiến tranh trên toàn thế giới;
  Ngài bẻ gãy cung và chặt giáo ra từng khúc;
  Ngài thiêu rụi các chiến xa trong lửa.

  10“Khá im lặng và biết rằng Ta là Ðức Chúa Trời!
  Ta sẽ được tôn cao giữa các dân.
  Ta sẽ được tôn cao trên khắp đất.”

  11CHÚA các đạo quân ở với chúng ta;
  Ðức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi ẩn náu của chúng ta. (Sê-la)