46

Ơi Adai Dŏ Hăng Ƀing Ta

Kơ pô gai ayŭ tui hăng dơnai ƀing hlak ai đah kơmơi. Tơlơi bơni hơơč ƀing ană tơčô Kôrah adoh.
  1Ơi Adai jing Pô pơgang laih anŭn Pô pơkơtang ƀing ta;
   Ñu prap pre nanao kiăng kơ djru ƀing ta amăng hrơi rŭng răng.
  2Tui anŭn, ƀing gơmơi ƀu či huĭ hyưt ôh, wơ̆t tơdah lŏn tơnah pơpư̆ pơgơi
   laih anŭn khul čư̆ glưh trŭn amăng ia rơsĭ dơlăm;
  3wơ̆t tơdah ia rơsĭ klă̱ klŭng pơdơnai pơrơboh biă mă
   laih anŭn khul bŏl čư̆ pơpư̆ pơgơi yuakơ dơnai pơgơi kơtang biă mă anŭn.

  4Hơmâo sa boh krong ba rai tơlơi hơ̆k mơak pơ plei Ơi Adai,
   pơ sang rơgoh hiam jing anih Pô Glông Hloh dŏ.
  5Ơi Adai dŏ amăng plei anŭn, tui anŭn plei anŭn ƀu či răm rai hĭ ôh;
   Ơi Adai či rai djru kơ plei anŭn ƀơi hlak mơguah sêng brêng yơh.
  6Ƀing lŏn čar tuai či huĭ bra̱l kraih, tui anŭn lu dêh čar anŭn či pơpư̆ pơgơi yơh;
   Ơi Adai pơhiăp trŭn kar hăng dơnai grŏm laih anŭn lŏn tơnah săn ƀlĭ hĭ mơtam.

  7Yahweh Dưi Kơtang dŏ hăng ƀing ta;
   Ơi Adai ƀing Yakôb yơh jing kơđông ƀing ta dŏ kơdŏp.

  8Rai laih anŭn lăng bĕ tơlơi bruă Yahweh hơmâo ngă laih.
   Lăng bĕ ƀơi hơdôm tơlơi hli̱ng hla̱ng Ñu hơmâo ngă laih ƀơi lŏn tơnah.
  9Ñu pơđŭt hĭ tơlơi pơblah wang ƀơi djŏp djang lŏn tơnah;
   Ñu wŏk kơjŏh hĭ khul hraŏ, pơrai hĭ khul tơbăk,
   laih anŭn čuh hĭ khul khiơl amăng apui.
  10Ơi Adai laĭ kơ ƀing ta, “Anăm pơblah dơ̆ng tah, brơi kơ ƀing gih thâo krăn bĕ, Kâo yơh jing Ơi Adai,
   jing Pô ƀing mơnuih mơnam či pơpŭ pơdun đĭ amăng abih bang lŏn čar,
   jing Pô ƀing mơnuih mơnam či pơpŭ pơdun đĭ amăng abih bang lŏn tơnah yơh.”

  11Yahweh Dưi Kơtang dŏ hăng ƀing ta;
   Ơi Adai ƀing Yakôb yơh jing kơđông ƀing ta dŏ kơdŏp.