46

Vaajtswv yog lub chaw cawm sav

Khaula caaj ceg sau rua tug thawj coj hu nkauj lawv le lub suab Alamau. Yog zaaj nkauj hu.
  1Vaajtswv yog peb lub chaw cawm sav
   hab yog peb tug zug,
  yog tug kws paab rua txhua lub swjhawm
   kws raug ceblaaj.
  2Vem le hov peb txhad tsw ntshai
   txawm yog lub nplajteb yuav ntxeev,
   hab tej roob yuav nphau rua huv havtxwv,
  3txawm yog dej havtxwv nphau pis nthwv
   hab nrov tseeg quas nkawg,
  hab tej roob ua zug quas kais
   vem tej nam nthwv dej ntsawj kuj xwj.

  4Muaj ib tug nam dej ndwg
   ua rua Vaajtswv lub nroog zoo sab,
  yog tug kws Luj Dua Ndais lub chaw nyob
   kws dawb huv.
  5Vaajtswv nyob huv plawv lub nroog
   mas lub nroog yuav tsw ua zug,
   thaus kaaj ntug Vaajtswv yuav paab nwg.
  6Ib tsoom tuabneeg kuj ntxhuv quas nyo
   hab ib tsoom tebchaws
   tseeg quas nkawg qaug taag.
  Vaajtswv tsaa suab hlo
   mas lub nplajteb yaaj ntshws.
  7Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   nrug nraim peb,
  Yakhauj tug Vaajtswv
   yog peb lub chaw cawm sav.

  8Ca le lug, lug saib Yawmsaub tej num,
   saib nwg ua rua lub nplajteb
   nyob do cuas le caag.
  9Nwg ua rua kev ua rog taj tug
   moog thoob qaab ntuj kawg.
  Nwg luv raab neev hab tsoo tej muv tawg
   hab hlawv tej daim phaj thaiv.
  10“Ca le nyob tuabywv
   hab paub tas kuv yog Vaajtswv.
  Ib tsoom tebchaws txhawb nqaa kuv,
   thoob nplajteb qhuas kuv.”
  11Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   nrug nraim peb,
  Yakhauj tug Vaajtswv
   yog peb lub chaw cawm sav.