86

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Djru

Tơlơi pơtao Dawid iâu laĭ.
  1Pơđi̱ng tơngia hơmư̆ kâo bĕ, Ơ Yahweh hơi, laĭ glaĭ kơ kâo bĕ,
   yuakơ arăng kơtư̆ juă kâo laih anŭn kâo kiăng kơ tơlơi djru.
  2Pơklaih bĕ kâo mơ̆ng tơlơi djai, yuakơ kâo dŏ tŏng ten hăng Ih;
   Ơ Ơi Adai kâo hơi, pơklaih hĭ bĕ kâo ding kơna Ih anai,
   yuakơ kâo đaŏ kơnang amăng Ih.
  3Ơ Khua Yang hơi, pap mơñai kơ kâo đa,
   yuakơ kâo iâu laĭ kơ Ih ƀu pơdơi ôh.
  4Brơi bĕ kơ kâo ding kơna Ih anai mơak,
   yuakơ hơdôm tơlơi kâo iâu laĭ đĭ nao pơ Ih yơh, Ơ Khua Yang ăh.
  5Ih jing Pô hiam klă laih anŭn pap brơi kơ ƀing gơmơi,
   laih anŭn bă hăng tơlơi khăp hiam klă kơ ƀing hlơi pô iâu đĭ kơ Ih.

  6Ơ Yahweh hơi, pơđi̱ng hơmư̆ bĕ tơlơi kâo iâu laĭ;
   hơmư̆ bĕ tơlơi kâo kwưh iâu kơ tơlơi pap drap.
  7Kâo iâu kwưh Ih amăng hrơi mông kâo rŭng răng,
   yuakơ Ih juăt laĭ glaĭ kơ tơlơi kâo iâu laĭ.

  8Ƀu hơmâo yang rơba̱ng pă ôh dưi mơyang hrup hăng Ih, Ơ Khua Yang ăh,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi ngă tơlơi mơyang kar hăng Ih hơmâo ngă laih.
  9Ih hơmâo pơjing rai laih abih bang lŏn čar,
   laih anŭn ƀing lŏn čar anŭn či rai bon kơkuh kơ Ih yơh;
   ƀing gơñu či pơư pơang anăn Ih yơh.
  10Ih yơh jing Pô prŏng prin dưi ngă lu tơlơi yom pơphan;
   kơnơ̆ng hơjăn Ih yơh jing Ơi Adai.

  11Ơ Yahweh hơi, pơtô bĕ kơ kâo jơlan Ih kiăng kơ kâo đuaĭ tui,
   kiăng kơ kâo rơbat tui tơlơi sĭt Ih yơh;
  pha brơi bĕ kơ kâo pran jua hlo̱m ƀo̱m,
   kiăng kơ kâo huĭ pơpŭ kơ anăn Ih yơh.
  12Kâo či bơni hơơč kơ Ih hăng abih pran jua kâo, Ơ Khua Yang Ơi Adai kâo hơi,
   laih anŭn kâo či pơư pơang anăn Ih hlŏng lar yơh,
  13yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ih kơ kâo jing prŏng biă mă yơh!
   Ih hơmâo pơklaih hĭ laih kâo tơdang kâo jĕ či nao pơ anih ƀing djai Seôl.

  14Ơ Ơi Adai hơi, ƀing mơnuih pơgao pơang hlak pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo;
   sa grup ƀing ƀrưh mơhiăh hlak gir kiăng pơdjai hĭ kâo;
   ƀing gơñu jing ƀing yap kơ Ih jing Pô ƀu yom pơphan ôh.
  15Samơ̆ Ih yơh, Ơ Khua Yang hơi, jing Ơi Adai thâo glưh pran jua hăng thâo khăp pap,
   akaih hil nač, bă hăng tơlơi khăp hiam klă laih anŭn tơlơi tŏng ten nanao.
  16Wơ̆t glaĭ pơ kâo bĕ laih anŭn pap mơñai kơ kâo đa;
   pơkơtang brơi bĕ kâo ding kơna Ih anai,
   laih anŭn pơklaih kâo bĕ yuakơ kâo mă bruă tŏng ten kơ Ih kar hăng amĭ kâo hơmâo ngă laih.
  17Pơdah bĕ kơ kâo gru pơsĭt kơ tơlơi hiam klă Ih,
   tui anŭn kiăng kơ hơdôm ƀing pơrơmut kơ kâo či mlâo hĭ
   tơdang ƀing gơñu thâo krăn Ih yơh, Ơ Yahweh ăh, hơmâo djru laih anŭn pơjuh alum laih kơ kâo.