86

Thov Vaajtswv paab

Tavi tej lug thov.
  1Au Yawmsaub, thov tig ntsej noog hab teb kuv,
   tsua qhov kuv pluag hab txom nyem.
  2Thov tsom kwm kuv txujsa ca
   tsua qhov kuv fwm koj.
  Thov cawm koj tug qhev kws tso sab rua koj.
   Koj yog kuv tug Vaajtswv.
  3Au tug Tswv, thov koj hlub kuv
   tsua qhov kuv quaj thov koj
   taag naj taag nub.
  4Au tug Tswv, thov pub
   kuas koj tug tub qhe zoo sab
   tsua qhov kuv muab hlo kuv lub sab rua koj.
  5Au tug Tswv, koj yog tug kws zoo kawg
   hab zaam txem,
  koj txujkev hlub muaj nplua quas mag
   rua cov kws hu thov koj.
  6Au Yawmsaub, thov tig ntsej
   noog kuv tej lug thov,
   thov noog kuv lub suab taij thov.
  7Nub kuv raug txom nyem ceblaaj
   kuv thov hu koj vem koj yeej yuav teb kuv.

  8Au tug Tswv, dhau koj lawm tsw muaj
   ib tug timtswv twg yuav zoo cuag le koj,
  hab tsw muaj ib teg num twg
   kws yuav zoo cuag le koj teg num.
  9Au tug Tswv, txhua haiv tuabneeg
   kws koj tau tswm lug yuav tuaj pe
   rua ntawm koj xubndag,
  hab yuav qhuas koj lub npe
   kuas tau koob meej.
  10Tsua qhov koj luj kawg
   hab ua teg num phemfwj kawg,
   koj tuab leeg txhad yog Vaajtswv.
  11Au Yawmsaub, thov koj qha
   koj txujkev rua kuv
  sub kuv txhad ua tau
   lawv le koj txujkev tseeb,
  thov paab kuas kuv ua hlo ib sab
   paub ntshai koj lub npe.
  12Au tug Tswv kws yog kuv tug Vaajtswv,
   kuv yuav ua koj tsaug kawg kuv lub sab
  hab kuv yuav qhuas koj lub npe
   kuas tau koob meej moog ib txhws.
  13Tsua qhov koj txujkev hlub kws ruaj khov
   luj kawg rua kuv,
  hab koj tau tso kuv tug ntsuj plig dim
   lub qhov tub tub huv tub tuag teb lug.

  14Au Vaajtswv, cov tuabneeg khaav theeb
   tau sawv tseeg tiv kuv,
  ib paab tuabneeg kws ua nruj ua tswv
   nrhav txuv kuv txujsa,
   puab tsw quav ntsej koj hab.
  15Au tug Tswv, koj yog tug Vaajtswv
   kws khuvleej hab hlub,
   koj tsw chim sai,
  koj txujkev hlub kws ruaj khov
   hab koj txujkev ncaaj kws tso sab tau
   muaj nplua quas mag.
  16Thov tig khuvleej kuv,
   thov pub zug rua koj tug qhev,
   hab cawm koj tug nkauj qhev tug tub.
  17Thov ua ib yaam txujci
   qha koj txujkev hlub rua kuv,
  sub cov kws ntxub kuv txhad pum
   hab raug txaaj muag,
  vem Yawmsaub, koj tau paab kuv
   hab nplig kuv lub sab.