88

Tơlơi Iâu Kwưh Kơ Tơlơi Djru

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi adoh bơni hơơč ƀing ană tơčô Kôrah adoh tui hăng dơnai ayŭ kơ tơlơi “Tơlơi Ƀing Gleh Tơnap Tŭ Ruă Nuă.” Tơlơi adoh bơni hơơč Heman, kơnung djuai Ezra, adoh.
  1Ơ Yahweh Ơi Adai, jing Pô pơklaih kâo hơi,
   hrơi hăng mlam kâo iâu kwưh ƀơi anăp Ih.
  2Pơđi̱ng tơngia hơmư̆ bĕ tơlơi kâo iâu laĭ,
   laih anŭn pơđi̱ng hơmư̆ bĕ tơlơi kâo iâu kwưh kơ tơlơi djru!

  3Hơmư̆ bĕ kâo yuakơ hơmâo lu tơlơi rŭng răng biă mă truh ƀơi pran jua kâo
   tơl tơlơi hơdip kâo jĕ či rơngiă hĭ yơh.
  4Arăng ăt yap kâo hrup hăng ƀing mơnuih pơkŏn mơ̆n trŭn nao laih pơ anih ƀing djai,
   laih anŭn kâo jing kar hăng pô kơtang hơmâo rơngiă hĭ laih abih bang tơlơi kơtang.
  5Arăng ăt hơmâo lui raih hĭ laih kâo hrŏm hăng ƀing mơnuih djai;
   kar hăng ƀing mơnuih arăng pơdjai hăng pơđih lui hĭ amăng pơsat,
  jing ƀing Ih hơmâo ngă amơ̱ng hĭ laih abih bang yơh,
   jing ƀing mơnuih tơngan Ih ƀu răk wai dơ̆ng tah.
  6Ih yơh hơmâo plĕ hĭ laih kâo mŭt amăng hlung dơlăm anih ƀing djai,
   amăng hlung dơlăm kơnăm mơmŏt biă mă anŭn.
  7Tơlơi hil đet Ih pơkơtraŏ ƀơi kâo,
   tơl Ih pơphač hĭ kâo kar hăng gah yŭ jua ia rơsĭ yơh.

  8Ih hơmâo ngă laih kơ ƀing gơyut kâo lui raih hĭ kâo;
   Ih hơmâo pơjing laih kâo jing hĭ mơnuih hơƀak drak kơ ƀing gơñu yơh.
   Ih krư̆ hĭ laih kâo tui anŭn kâo ƀu thâo đuaĭ tơbiă dơ̆ng tah;
  9mơta kâo jing tơdu rơmơ̆n yơh yuakơ rơngot hơning.

  Ơ Yahweh ăh, rĭm hrơi kâo iâu kwưh đĭ kơ Ih
   laih anŭn yơr đĭ tơngan kâo kơ Ih amăng mông iâu laĭ!
  10Ih ngă tơlơi mơsêh mơyang kơ ƀing djai hă?
   Ƀing gơñu tơgŭ đĭ bơni hơơč kơ Ih mơ̆?

  11Ƀing djai dưi pơhaih tơlơi khăp hiam klă Ih amăng pơsat
   laih anŭn tơlơi tŏng ten Ih amăng anih răm rai anŭn mơ̆?
  12Ƀing djai dưi ƀuh tơlơi mơsêh mơyang Ih amăng anih kơnăm mơmŏt
   ƀôdah bruă hiam klă Ih amăng anih lŏn Ih ngă amơ̱ng anŭn mơ̆?

  13Samơ̆, Ơ Yahweh hơi, kâo iâu kwưh Ih kơ tơlơi djru;
   rĭm mơguah kâo iâu laĭ pơ Ih.
  14Ơ Yahweh ăh, yua hơget Ih hrah lui hĭ kâo lĕ?
   Yua hơget Ih pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Ih mơ̆ng kâo lĕ?
  15Wơ̆t tơdah čơdơ̆ng mơ̆ng kâo dŏ čơđai, kâo hơmâo tŭ duăm ruă laih jĕ kơ tơlơi djai,
   laih anŭn kâo gleh tơnap mơ̆ng tơlơi pơhuĭ pơbra̱l Ih tơl kâo tah hơtai hĭ yơh.
  16Tơlơi ƀrŭk hil Ih yơh pơphač hĭ kâo;
   laih anŭn tơlơi pơhuĭ pơbra̱l Ih yơh pơrăm hĭ kâo.
  17Amăng abih hrơi hơdôm tơlơi tơnap tap anŭn yơh wang dar kâo kar hăng ia li̱ng,
   laih anŭn lip hĭ kâo hlo̱m ƀo̱m.
  18Ih hơmâo ngă laih wơ̆t tơdah ƀing gơyut gơyâo hăng sang anŏ kâo ăt hrah lui hĭ kâo mơ̆n,
   laih anŭn kơnơ̆ng tơlơi kơnăm mơmŏt đôč yơh jing giăng mah kâo.