88

Thov Vaajtswv cawm dim kev tuag

Yog zaaj nkauj hu. Yog Khaula caaj ceg zaaj nkauj kws sau rua tug thawj coj hu nkauj, lawv le lub suab Mahala Le‑anau. Yog zaaj nkauj Maxakhi. Hemaa kws yog cum Exala sau.
  1Au Yawmsaub, tug Vaajtswv
   kws cawm kuv dim,
  nruab nub kuv thov koj paab
   mo ntuj kuv quaj hu rua ntawm koj xubndag.
  2Ca kuv tej lug thov
   tuaj txug ntawm koj xubndag,
   thov tig ntsej noog kuv lub suab thov.
  3Tsua qhov kuv tug ntsuj plig
   raug txom nyem ceblaaj kawg nkaus
  hab kuv txujsa
   tub moog yuav txug tub tuag teb.
  4Kuv raug muab xaam nrug cov tuabneeg
   kws tub yuav moog rua huv qhov tuag.
   Kuv yog ib tug kws tsw muaj zug hlo le,
  5zoo yaam nkaus le tug kws luas muab
   tso tseg rua huv cov tuabneeg tuag,
  yaam nkaus le cov kws raug tua tuag
   nyob huv lub qhov ntxaa,
  yog cov kws koj tsw ncu txug lawm
   vem yog puab raug txav
   ntawm koj txhais teg lawm.

  6Koj muab kuv tso tub tub rua huv qhov tuag,
   yog lub qhov kws tub tub hab tsaus ntuj nti.
  7Koj txujkev npau tawg
   nyaav kawg rua sau kuv,
  hab koj muab koj tej nam nthwv dej huvsw
   nphau lug nyaab kuv.
  8Koj tau ua rua kuv tej kwvluag tso kuv tseg,
   koj tau muab kuv ua yaam
   kws puab ceeb hab ntshai.
  Kuv raug muab kaw
   kuv txhad dim tsw tau le.
  9Kuv qhov muag tsw pum kev taag
   vem yog kuv quaj lwj sab.
  Au Yawmsaub, kuv naj nub thov hu koj,
   kuv cev teg rua koj.
  10Koj yuav ua txujci phemfwj
   rua cov kws tuag lov?
  Cov kws nyob huv tub tuag teb
   yuav sawv tseeg qhuas koj lov?
  11Puab yuav pav koj txujkev hlub
   kws ruaj khov rua huv qhov ntxaa lov,
  hab pav koj txujkev ncaaj kws tso sab tau
   rua huv Anpantoo lov?
  12Nyob huv qhov tsaus ntuj
   puab yuav paub koj tej txujci phemfwj lov,
  nyob lub chaw kws tsw ncu qaab daabtsw le,
   puab yuav paub koj txujkev cawm dim lov?

  13Au Yawmsaub, kuv quaj thov koj,
   thaus taagkig kuv lub suab thov
   tuaj cuag koj.
  14Au Yawmsaub, ua caag koj muab kuv
   tso pov tseg?
  Ua le caag koj yuav fee plhu
   ntawm kuv lawm?
  15Txwj thaus kuv tseed hluas lug
   kuv raug txom nyem nyuaj sab
   hab nyob ze txujkev tuag,
  kuv thev tej kev ntshai kawg kws koj ua rua kuv,
   kuv tsw txawj ua le caag lawm.
  16Koj txujkev npau tawg nyaab hlo kuv,
   tej kev ntshai kawg kws koj ntaus kuv
   ua rua kuv puam tsuaj.
  17Tej kev ntshai hov nyob vej puag ncig kuv
   zoo yaam nkaus le dej nyaab taag naj taag nub
   mas nyaab hlo kuv taag nrho.
  18Koj tau ua rua cov kws hlub kuv
   hab kuv cov phoojywg ncaim ntawm kuv,
  kuv muab qhov tsaus ntuj lug
   ua kuv phoojywg xwb.