111

Tej lug qhuas Yawmsaub

  1Ca le qhuas Yawmsaub.
   Kuv yuav ua Yawmsaub tsaug
   kawg kuv lub sab
  rua huv ib tsoom tuabneeg ncaaj nceeg
   kws tuaj txoos ua ke.
  2Tej num kws Yawmsaub ua mas luj kawg le,
   txhua tug kws txaus sab rua tej num hov
   yuav kawm hab xaav txug.
  3Yawmsaub tej num mas muaj koob meej
   hab fwjchim meej mom,
  hab nwg txujkev ncaaj nceeg
   nyob ruaj khov moog ib txhws.
  4Nwg ua kuas ncu ntsoov nwg tej num phemfwj,
   Yawmsaub muaj lub sab hlub sab khuvleej.
  5Nwg pub zaub mov rua cov kws fwm
   hab paub ntshai nwg,
   nwg pheej ncu ntsoov nwg tej lug cog tseg.
  6Nwg tub ua nwg tug fwjchim tshwm
   huv nwg teg num
   rua nwg cov tuabneeg pum,
  yog qhov kws nwg muab
   lwm haiv tuabneeg le tebchaws
   lug ua puab tug.
  7Yawmsaub teg num mas ncaaj nceeg
   hab muaj tseeb,
  txhua yaam kws nwg qha peb ua
   mas tso sab tau.
  8Tej lug qha hov nyob ruaj khov
   moog ib txhws tsw kawg.
  Tej lug hov mas nwg qha tseeb
   hab qha ncaaj.
  9Nwg txhwv nwg haiv tuabneeg dim,
   nwg has kuas tej lug kws nwg cog tseg
   nyob ruaj khov moog ib txhws.
  Nwg lub npe mas dawb huv
   hab txaus ntshai kawg.
  10Qhov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   mas yog lub hauv paug tswvyim.
  Cov kws xyum lawv nraim le ntawd
   yuav nkaag sab zoo.
  Nwg yuav tau lu lug qhuas
   ib txhws tsw kawg.