111

Tơlơi Bruă Kơtang Mơyang Yahweh

  1Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!

  Kâo či pơdun đĭ Yahweh hăng abih jua pơmĭn kâo yơh
   amăng tơlơi pơjơnum ƀing tơpă hơnơ̆ng jing amăng tơlơi pơjơnum ƀing ană plei Ñu yơh.
  2Mơsêh mơyang biă mă yơh hơdôm tơlơi bruă Yahweh ngă djru kơ ƀing gơñu;
   abih bang ƀing hlơi hơ̆k mơak amăng khul tơlơi anŭn
   či hơđơ̆ng pơmĭn kơ khul tơlơi anŭn yơh.
  3Tơlơi bruă Ñu pơrơđah tơlơi ang yang laih anŭn tơlơi kơdrưh kơang Ñu yơh;
   sĭt bruă tơpă hơnơ̆ng Ñu anŭn dŏ nanao hlŏng lar yơh.

  4Ñu hơmâo ngă laih kơ ƀing ta hơdơr hơdôm tơlơi bruă mơsêh mơyang Ñu yơh;
   Yahweh yơh thâo khăp pap laih anŭn glưh pran jua.
  5Ñu pha brơi gơnam ƀơ̆ng kơ hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Ñu,
   laih anŭn hơdơr tơlơi pơgop Ñu hlŏng lar yơh.
  6Ñu hơmâo pơrơđah laih tơlơi bruă kơtang mơyang Ñu kơ ană plei Ñu,
   anŭn jing tơlơi Ñu pha brơi kơ ƀing gơñu hơdôm lŏn čar kŏng ngăn ƀing tuai anŭn jing hĭ kŏng ngăn kơ gơñu pô yơh.

  7Hơdôm tơlơi bruă tơngan Ñu ngă pơrơđah tơlơi tŏng ten tơpă djơ̆ Ñu;
   abih bang tơlơi Ñu pơđar jing lăp kơ arăng đaŏ kơnang yơh.
  8Hơdôm tơlơi pơđar anŭn dŏ kơjăp hlŏng lar;
   Ñu pơhiăp hơdôm tơlơi anŭn hăng tơlơi tŏng ten laih anŭn hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng yơh.
  9Ñu pơrơngai hĭ laih ƀing ană plei Ñu,
   laih anŭn pơjing tơlơi pơgop Ñu hlŏng lar hăng ƀing gơ̆.
  Anăn Ñu jing rơgoh hiam laih anŭn lăp kơ mơnuih mơnam huĭ pơpŭ yơh.
  10Ƀing huĭ pơpŭ kơ Yahweh yơh jing ƀing čơdơ̆ng phŭn hơmâo tơlơi rơgơi;
   abih bang ƀing hlơi pô đuaĭ tui hơdôm tơlơi Ñu pơđar anŭn či hơmâo tơlơi thâo hluh hiam yơh.

  Mơnuih mơnam năng bơni hơơč kơ Yahweh hlŏng lar yơh.