111

1Tung hô Chúa Tự Hữu Hằng Hữu!
Con sẽ hết lòng ca ngợi Chúa
Giữa hội chúng và cộng đồng người công chính.
2Công việc Chúa vô cùng vĩ đại,
Người ngưỡng mộ đáng nên học hỏi.
3Công tác Chúa uy nghi trác tuyệt,
Công nghĩa Ngài còn mãi muôn đời.
4Kỳ công Chúa đáng nên ghi nhớ
Vì Ngài đầy tràn ân lành, trắc ẩn.
5Chúa nuôi dưỡng những người tin kính,
Ngài luôn nhớ thi hành giao ước.
6Chúa phô bày quyền năng kỳ diệu,
Cho dân Ngài cơ nghiệp ngoại bang.
7Tay Chúa thực thi chân thật, công bằng,
Nguyên tắc Ngài hoàn toàn chính xác.
8Được kiên lập đời đời vĩnh cửu,
Trên căn bản công bằng, chân thật.
9Chúa đem cứu rỗi cho nhân dân,
Xác nhận giao ước Ngài mãi mãi.
Danh Chúa thật thánh và đáng sợ.
10Kính sợ Chúa là khốn ngoan tuyệt đỉnh,
Vâng lời Ngài là tri thức tận cùng,
Chúa được ca ngợi đời đời vĩnh cửu.