140

Thov Yawmsaub paab tiv thaiv

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, thov cawm kuv dim
   ntawm cov tuabneeg ua phem,
  thov tiv thaiv kuv
   ntawm cov tuabneeg ua nruj ua tswv,
  2yog cov kws xaav tswvyim
   huv lub sab ua phem,
   hab pheej tshaum kuas muaj kev ua rog.
  3Puab ua puab tug nplaig ntse
   ib yaam le nplaig naab,
  hab puab daim tawv ncauj muaj taug
   ib yaam le taug naab raaj kub sai.

  4Au Yawmsaub, thov tsom kwm kuv kuas dim
   ntawm cov tuabneeg limham txhais teg,
  thov tiv thaiv kuv
   ntawm cov tuabneeg ua nruj ua tswv
   kws tuav huv chua kuv kwtaw.
  5Cov tuabneeg khaav theeb
   caws yej caws ntxab tog kuv,
   hab cuab tswg cuab hlua rua kuv.
  Kuv txujkev mas puab
   cuab maab cuab hlua tog.

  6Kuv has rua Yawmsaub tas,
   “Koj yog kuv tug Vaajtswv.”
  Au Yawmsaub, thov koj tig ntsej noog
   kuv lub suab taij thov koj.
  7Au Yawmsaub kws yog kuv tug tswv,
   yog tug kws muaj zug cawm kuv dim,
  koj roog kuv lub taubhau
   thaus kws ntaus rog.
  8Au Yawmsaub, thov tsw xob kheev
   cov tuabneeg limham
  ua tau lawv le puab lub sab xaav,
   tsw xob kheev puab tej tswvyim phem tav.

  9Cov kws nyob vej ib ncig kuv
   tsaa puab lub taubhau sab.
  Thov ca puab raug tej lug phem
   kws puab daim tawv ncauj has.
  10Thov kuas cov ncaig tawg kws kub heev
   poob raug puab,
  thov ca puab raug pov rua huv suavtawg
   hab poob rua huv qhov ntuj
   tsw xob kheev puab tawm lug le.
  11Thov tsw xob ca cov kws ab ham luas
   nyob ruaj huv lub tebchaws,
  thov ca txujkev phem lawv caum tau
   tej tuabneeg ua nruj ua tswv.

  12Kuv paub tas Yawmsaub tuav cov tuabneeg
   txom nyem nyuaj sab txujcai,
   hab tu plaub ncaaj paab cov pluag.
  13Yeej muaj tseeb, cov tuabneeg ncaaj nceeg
   yuav ua tsaug koj lub npe,
  cov tuabneeg sab ncaaj
   yuav tau nyob ntawm koj xubndag.