140

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Pơgang Brơi

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid adoh.
  1Pơklaih kâo bĕ, Ơ Yahweh hơi, mơ̆ng ƀing mơnuih sat ƀai;
   anăm brơi ƀing mơnuih ƀrưh mơhiăh pơruă hĭ kâo ôh.
  2Ƀing gơñu pơkra hơgŏm khul hơdră mơneč sat amăng jua pơmĭn gơñu,
   laih anŭn pơčŭt pơsur kơ tơlơi pơhiăp brŏk rĭm hrơi.
  3Jơlah gơñu tơma hrup hăng jơlah ala čŏh djai mơtam;
   boh hiăp tơƀông bah gơñu hrup hăng ia bi̱h ala tơpơ̆ng yơh.

  4Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih răk wai hĭ bĕ kâo mơ̆ng tơngan tơlơi dưi ƀing sat ƀai;
   anăm brơi ƀing mơnuih ƀrưh mơhiăh pơruă hĭ kâo ôh,
   jing ƀing pơkra mơneč kiăng pơtơhneč hĭ tơkai kâo.
  5Ƀing mơnuih pơgao pơang anŭn hơmâo ƀač laih čơđo̱ng kơ kâo;
   ƀing gơñu hơmâo dăng pioh laih khul hrĕ hơñuăl gơñu ƀơi tơlo̱ng kâo,
   laih anŭn hơmâo ƀač lui laih ka̱p gơñu kơtuai jơlan kâo rơbat.

  6Ơ Yahweh ăh, kâo laĭ hăng Ih tui anai, “Ih yơh jing Ơi Adai kâo.”
   Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih pơđi̱ng hơmư̆ bĕ asăp kâo kwưh iâu kơ tơlơi djru.
  7Ơ Khua Yang Yahweh ăh, Pô pơklaih kơtang kâo hơi,
   Ih yơh jing Pô răng pơgang laih akŏ kâo kar hăng muk pơgang amăng hrơi pơblah.
  8Anăm pha brơi ƀing sat ƀai ngă tui tơlơi gơñu pô kiăng ôh, Ơ Yahweh ăh;
   anăm lui brơi khul mơneč gơñu pơčrŏng anŭn dưi jing hĭ ôh,
   huĭdah ƀing gơñu či jing hĭ pơgao hloh.

  9Samơ̆ bơ kơ akŏ ƀing rŏh ayăt jum dar kâo anŭn,
   brơi bĕ akŏ gơñu tŭ go̱m hĭ hăng tơlơi tơnap rŭng tơƀông bah gơñu pô hơmâo pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng kâo.
  10Brơi bĕ kơ hơdăng apui jă̱ ngur lê̆ trŭn ƀơi ƀing gơñu;
   kwưh kiăng kơ arăng glŏm hĭ ƀing gơñu amăng apui
   jing amăng hlung dơlăm ƀu thâo tơbiă đuaĭ hĭ dơ̆ng tah.
  11Brơi bĕ kơ ƀing pơhiăp pơčĕr kơ arăng hăng jơlah gơñu ƀu dưi jing hĭ ôh amăng anih lŏn anai;
   kwưh kiăng kơ tơlơi răm rai sat ƀai yơh hơduah ƀuh pơrai hĭ ƀing ƀrưh mơhiăh anŭn.

  12Kâo thâo Yahweh pơgang brơi tơhơnal tơlơi djơ̆ hơnơ̆ng kơ ƀing arăng kơtư̆ juă,
   laih anŭn grơ̆ng brơi tơlơi djơ̆ hiam kơ ƀing ƀun rin kơƀah kơƀap yơh.
  13Sĭt yơh, ƀing mơnuih tŏng ten či bơni hơơč kơ anăn Ih
   laih anŭn ƀing gơñu či hơdip ƀơi anăp Ih yơh.