140

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Chúa Hằng Hữu ôi, xin cứu con khỏi kẻ ác,
Bảo vệ con khỏi kẻ bạo tàn.
2Lòng họ toan mưu độc,
Họ hội họp gây chiến mỗi ngày.
3Lưỡi họ nhọn như lưỡi rắn,
Nọc rắn độc ẩn dưới môi.
4Chúa Hằng Hữu, xin gìn giữ con khỏi tay kẻ ác,
Bảo vệ con khỏi kẻ bạo tàn,
Họ mưu toan làm con vấp ngã;
5Bọn kiêu ngạo chăng dây đặt bẫy,
Giăng lưới dọc bên đường,
Gài bẫy hại con.
6Con thưa Chúa Hằng Hữu:
"Chúa là Thượng Đế con,
Xin Ngài lắng nghe con kêu cầu,
7Chúa Hằng Hữu là năng lực cứu rỗi con,
Ngài che chở mạng sống con giữa trận mạc.
8Xin Chúa đừng thành toàn mưu kẻ ác,
Đừng cho nó thỏa mãn ước mơ,
Để nó khỏi lên mặt hợm hĩnh;
9Và bọn vây quanh con không ngóc đầu lên.
Xin nọc độc trong môi họ,
Tàn hại họ không tha,
10Xin cho than hồng rơi trên họ,
Cho họ bị quăng vào lò lửa,
Vào vực thẳm, không ngóc dậy nữa.
11Xin cho kẻ nói lời độc hại không tồn tại trên đất,
Tai ương săn bắt tiêu diệt kẻ hung tàn.
12Con biết Chúa Hằng Hữu sẽ biện hộ cho kẻ khốn cùng,
Bênh vực quyền lợi người nghèo khổ.
13Người công chính sẽ cảm tạ Danh Chúa,
Người ngay thẳng sẽ sống trước mặt Ngài.