39

Tug raug kev txom nyem leeg txem

Sau rua Yentuthu kws ua thawj coj hu nkauj. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Kuv has tas, “ Kuv yuav ceev faaj xyum zoo
   sub kuv tug nplaig txhad tsw has txhum.
  Kuv yuav qus ncauj nkaus
   rua thaus cov tuabneeg limham
   nyob ntawm kuv xubndag.”
  2Kuv nyob ntsag tu tsw has lug le,
   kuv nyob tuabywv los tsw zoo.
   Kuv lub sab ntxhuv heev quas zug tuaj,
  3kuv lub sab kub quas lug le.
   Thaus kuv tseed saamswm xaav
  mas suavtawg kuj cig huv lub sab,
   tes kuv tug nplaig txawm has tas,

  4“Au Yawmsaub, thov qha rua kuv
   paub txug kuv lub neej thaus kawg,
  hab kuv lub noob nyoog
   yuav nyob ntev le caag,
  hab qha kuv paub tas
   kuv txujsa yuav tuab lu le caag.
  5Koj yeej ua rua kuv txujsa nyob
   ntev ob peb dus xwb,
  koj saib kuv lub noob nyoog
   zoo le ib ntsais muag xwb.
  Txhua tug txujsa yeej nyob
   ntev le ua ib paas xwb.
  6Tuabneeg moog moog lug lug
   yaam le tug duab xwb,
   puab khwv ntxhuv sab do do xwb.
  Tuabneeg sau nyaj txag ua tej nam pawg
   tassws tsw paub leejtwg yuav khaws moog.

  7“Au tug Tswv, kuv tseed tog daabtsw?
   Kuv tsuas yog vaam ntawm koj xwb.
  8Thov koj tso kuv dim kuv tej kev faav xeeb huvsw.
   Tsw xob ca kuv raug tej tuabneeg ruag thuaj.
  9Kuv yog tuabneeg ruag kuv tsw rua ncauj le
   tsua qhov koj yog tug kws ua tej nuav.
  10Thov rhu koj raab nplawm ntawm kuv moog,
   koj txhais teg nplawm kuv
   ua rua kuv tsaug ib ce kawg le.
  11Thaus koj tshev tuabneeg tej kev txhum
   hab nplawm puab,
  koj muab tej kws puab nyam
   ua kuas puam tsuaj taag
   yaam le tej kaab npauj ua.
  Tuabneeg txhua tug txujsa
   zoo le ua ib paas cua xwb.

  12“Au Yawmsaub, thov noog kuv tej lug thov,
   thov tig ntsej noog kuv lub suab quaj,
   thov koj tsw xob fee ntawm kuv lub kua muag.
  Tsua qhov kuv yog koj ib tug qhua
   kws tuaj ib vuag xwb,
  kuv yog ib tug kws lug dai koj
   ib yaam le kuv tej laug txhua tug.
  13Thov koj fee plhu ntawm kuv,
   kuv txhad le tau kev xyiv faab
  ua ntej kws kuv tsw tau ncaim moog
   es kuv txujsa tu nrho.”