48

Lub nroog Xi‑oo zoo nkauj hab muaj zug

Zaaj nkauj kws Khaula cum sau. Yog zaaj nkauj hu.
  1Yawmsaub yog tug luj kawg
   tswm nyog yuav qhuas nwg kawg
  rua huv peb tug Vaajtswv lub nroog,
   yog Yawmsaub lub roob dawb huv
  2kws sab hab zoo nkauj kawg,
   ua rua thoob nplajteb xyiv faab hlo,
  yog lub roob Xi‑oo kws nyob peg suab,
   yog tug tuam vaajntxwv lub nroog.
  3Huv tej chaw ruaj khov huv lub nroog hov,
   mas Vaajtswv qha tas
   nwg yog lub chaw tiv thaiv kws ruaj khov.

  4Saib maj, tej vaajntxwv sau zog ua ke,
   puab ua ib paab tuaj ua rog.
  5Mas thaus puab pum dheev lub nroog hov
   puab kuj poob sab nthaav,
   puab ntshai kawg raag tswv taag.
  6Puab ntshai ib ce tshee quas nyo
   hab lwj sab kawg yaam nkaus le
   tug quaspuj kws ua mob teb,
  7hab yaam le thaus cua ntsawj saab nub tuaj
   nplawm Thasi tej nkoj txwg puam tsuaj taag.

  8Peb tau nov le caag
   peb kuj pum muaj le ntawd
  rua huv Yawmsaub kws muaj fwjchim
   luj kawg nkaus lub nroog,
  kws yog peb tug Vaajtswv lub nroog
   kws Vaajtswv tsaa
   kuas nyob ruaj moog ib txhws.
  9Au Vaajtswv, peb xaav txug
   koj txujkev hlub kws ruaj khov
   rua huv koj lub tuam tsev.
  10Au Vaajtswv, lu lug qhuas koj
   muaj moog thoob plawg qaab ntuj
   ib yaam le koj lub npe nrov nchaa moog.
  Koj txhais teg xws puv nkaus
   txujkev ncaaj nceeg.
  11Ca lub roob Xi‑oo zoo sab,
   ca Yuta tej ntxhais xyiv faab
   vem yog koj txav txem ncaaj.

  12Mej ca le moog ncig lub nroog Xi‑oo,
   moog puag ncig hlo,
   hab suav tej chaw tsom faaj.
  13Ua tuab zoo saib tej ntsaa loog
   hab tshuaj saib tej chaw ruaj khov,
   sub mej txhad has tau rua lwm tam paub tas,
  14nuav yog Vaajtswv,
   yog peb tug Vaajtswv ib txhab ib txhws
   hab nwg yuav coj peb kev moog ib txhws le.