48

Plei Ơi Adai Ƀơi Čư̆ Ziôn

Tơlơi bơni hơơč ƀing ană tơčô Kôrah adoh.
  1Yahweh jing prŏng prin laih anŭn năng lăp biă mă kơ mơnuih mơnam bơni hơơč kơ Ñu
   amăng plei Ơi Adai ta jing anih ƀơi bŏl čư̆ rơgoh hiam Ñu.
  2Ziôn jing čư̆ Ơi Adai, jing čư̆ glông hiam rô̆ biă mă,
   laih anŭn ba rai tơlơi mơak kơ abih bang lŏn tơnah,
   čư̆ anŭn jing plei Pơtao Prŏng hrup hăng čư̆ Zaphôn yơh.
  3Ơi Adai pô yơh dŏ amăng lăm plei kơđông kơjăp anŭn,
   laih anŭn Ñu yơh jing Pô răng pơgang sĭt kơ plei anŭn.

  4Ƀing pơtao hrŏm hăng ƀing ling tơhan ñu pơƀut glaĭ hrŏm tơdruă
   laih anŭn rai kiăng kơ kơsung blah Čư̆ Ziôn.
  5Samơ̆ tơdang ƀing gơñu ƀuh čư̆ anŭn, ƀing gơñu dŏ kơtuă hli̱ng hla̱ng yơh,
   laih anŭn huĭ tơtư̆ đuaĭ kơdŏp hĭ yơh.
  6Pơ anŭn tơlơi huĭ tơtư̆ ƀlơ̆ng bơngơ̆t go̱m mă hĭ ƀing gơñu,
   kar hăng tơlơi ruă đah kơmơi jĕ či đih apui,
  7laih anŭn kar hăng angĭn rơbŭ kơthel kơtang păh pung pưh hyu
   khul sŏng prŏng mơ̆ng plei prŏng Tarsis yơh.

  8Ƀing ta hơmâo hơmư̆ laih hơget tơlơi Ơi Adai hơmâo ngă laih,
   laih anŭn ră anai ƀing ta hơmâo ƀuh laih yơh tơlơi anŭn
  amăng plei Yahweh Dưi Kơtang, jing amăng plei Ơi Adai ta yơh;
   Ñu či răk wai plei anŭn dŏ rơnŭk hơđơ̆ng hlŏng lar yơh.

  9Amăng lăm Sang Yang Ih yơh, Ơ Ơi Adai ăh,
   ƀing gơmơi djă̱ hơdơr kơ tơlơi khăp hiam klă Ih.
  10Mơnuih mơnam mơ̆ng djŏp djang anih bơni hơơč kơ Ih,
   laih anŭn pơhing ang anăn Ih amăng djŏp lŏn tơnah.
   Tơngan gah hơnuă Ih yơh git gai wai lăng hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng;
  11tui anŭn, brơi kơ ƀing ană plei pơ Čư̆ Ziôn anŭn hơ̆k mơak bĕ!
   Ih yơh phat kơđi djơ̆ hơnơ̆ng;
   tui anŭn, brơi hơmâo tơlơi hơ̆k mơak bĕ amăng khul plei pla ƀing Yudah!

  12Ơ ƀing ană plei Ơi Adai, rơbat nao bĕ jum dar Čư̆ Ziôn
   kiăng kơ kơsem lăng khul sang kơtŭm;
  13hơdơr pioh khul pơnăng plei laih anŭn kơsem pe̱l khul kơđông kơjăp anŭn,
   tui anŭn, ƀing gih yơh dưi ruai glaĭ kơ ƀing ană tơčô gih amăng rơnŭk pơanăp tui anai:
  14Ơi Adai anai jing Ơi Adai ta nanao hlŏng lar;
   Ñu či dui ba ƀing ta amăng abih rơnŭk pơanăp yơh.