7

Cảm Tạ CHÚA vì Ngài Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù

Thơ của Ða-vít

Dùng để ca ngợi CHÚA về việc Cút người Bên-gia-min

  1Ôi CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, con tin cậy Ngài;
  Xin cứu con khỏi những kẻ truy nã con, và xin giải thoát con;
  2Kẻo kẻ thù của con sẽ xé nát con như sư tử xé mồi,
  Sẽ phân thây con ra từng mảnh mà chẳng ai giải cứu.

  3Ôi CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, nếu con đã làm điều nầy:
  Nếu tay con có làm điều bất nghĩa,
  4Nếu con đã lấy ác báo trả cho người sống hòa bình với con,
  Hoặc con đoạt lấy của cải của kẻ thù con một cách vô cớ,
  5Nguyện kẻ thù của con sẽ truy nã con và bắt kịp con.
  Phải, nguyện nó sẽ giày đạp sinh mạng con dưới đất,
  Và làm cho danh dự con nằm trong tro bụi. (Sê-la)

  6CHÚA ôi, xin trỗi dậy và xin bừng bừng nổi giận;
  Xin đứng lên đối phó với cơn giận của kẻ thù con;
  Xin thức dậy để giúp đỡ con;
  Xin thi hành sự đoán phạt của Ngài.
  7Muôn dân sẽ tụ họp quanh Ngài;
  Ngài sẽ từ trời cao trở lại.
  8CHÚA sẽ xét đoán các dân.
  Xin minh oan cho con, CHÚA ôi, theo sự ngay lành của con,
  Và theo sự thanh liêm của con.

  9Ôi, nguyện các việc ác của những kẻ gian ác sẽ bị chấm dứt,
  Còn người ngay lành sẽ được vững lập,
  Vì Ðức Chúa Trời công bình dò xét lòng dạ loài người.
  10Ðức Chúa Trời là thuẫn khiên của tôi;
  Ngài là Ðấng cứu giúp những người có lòng ngay thật.
  11Ðức Chúa Trời là vị thẩm phán công minh;
  Hằng ngày Ngài giận những kẻ làm ác.

  12Nếu kẻ ác chẳng hối cải, Ðức Chúa Trời sẽ mài gươm;
  Ngài sẽ giương cung và chờ sẵn.
  13Thật vậy, Ngài đã chuẩn bị sẵn những vũ khí chết người;
  Ngài đã đặt những tên lửa nhắm bắn vào quân gian ác.

  14Kìa, kẻ ác cưu mang tội lỗi,
  Hoài thai hiểm độc, và sinh ra giả dối.
  15Kẻ ác đào và chuẩn bị một hố sâu để làm bẫy,
  Rồi nó bị ngã nhào vào hố chính nó đã đào.
  16Sự hiểm độc của nó đã đổ lại trên đầu nó;
  Sự bạo tàn của nó đã giáng xuống trán nó.

  17Tôi sẽ cảm tạ CHÚA vì đức công chính của Ngài;
  Tôi sẽ ca hát chúc tụng danh CHÚA, Ðấng Tối Cao.