7

Singx Nzung 7

Daux Gaux Tov Ziouv Njoux Maengc

Laaix Mben^yaa^min Mienh, Kutv, Ndaawitv doix Ziouv baaux naaiv diuh sikv^gaa^yon nzung.
  1O Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aac, meih se yie ndaauh kaux nyei dorngx.
   Tov njoux yie biaux ndutv zunc yie nyei mienh.
   Tov njoux yie cuotv daaih.
  2Nziex ninh mbuo hnangv sienh nor betv yie,
   tor yie mingh yaac maiv maaih haaix dauh njoux.
  3O Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aac,
   se gorngv yie hnangv naaiv zoux,
   se gorngv yie nyei buoz zoux dorngc haaix nyungc,
  4se gorngv yie zoux waaic bun caux yie horpc nyei mienh,
   fai luv yie nyei win-wangv yaac maiv maaih gorn-baengx,
  5tov bun win-wangv zunc zaaic yie,
   zorqv yie nyei maengc caaiv njiec ndau,
   bun yie nyei sin-sei yiem nie-mbung.Selaa
  6O Ziouv aac, tov meih qiex jiez jienv jiez daaih,
   mborqv yie nyei ciouv haic nyei win-wangv.
   O yie nyei Tin-Hungh aah! Tov tengx yie. Se meih ganh dingc ziangx siemv zuiz.
  7Tov bun maanc fingx gapv zunv weih gormx meih,
   tov meih yiem gu'nguaaic gunv ninh mbuo.
  8Ziouv siemv maanc fingx.
   O Ziouv aac, tov ziux yie zoux horpc nyei
   caux yie hnyouv zingx nyei siemv yie.
  9Meih se zoux horpc nyei Tin-Hungh.
   Meih zaah mienh nyei hnyouv caux eix.
  Tov bun zoux orqv nyei mienh nyei jauv dangx,
   yaac liepc kuv mienh wuonv.
  10Tin-Hungh se yie nyei torngv-baaih beu jienv yie,
   ninh njoux hnyouv zaqc nyei mienh.
  11Tin-Hungh se baengh fim nyei siemv zuiz jien,
   Tin-Hungh yaac hnoi-hnoi dingc orqv mienh nyei zuiz.
  12Se gorngv haaix dauh maiv goiv hnyouv,
   Tin-Hungh oix nzioux laic ninh nyei nzuqc ndaauv,
   yaac liuc leiz ziangx juang-zinx.
  13Ninh mbenc ziangx daix mienh nyei wuoqc ginc,
   liuc leiz ninh maaih douz nyei forng-cang.
  14Orqv mienh kungx hnamv cuotv orqv sic,
   maaih orqv nyei sic yiem hnyouv beiv mienh maaih gu'nguaaz,
   yungz cuotv daaih benx gorngv-baeqc nduov mienh nyei sic hnangv.
  15Ninh wetv ziangx kuotv, wetv ndo nyei,
   ninh ganh yaac ndortv njiec ninh ganh wetv nyei kuotv.
  16Ninh zoux nyei waaic sic daaux nzuonx daaih hoic ninh ganh.
   Ninh zoux doqc nyei sic kungx ndortv zuqc ninh ganh hnangv.
  17Yie oix dor-ziec Ziouv weic zuqc ninh baengh fim nyei.
   Yie oix baaux nzung ceng Ziouv, Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh, nyei mengh.