7

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Phat Kơđi Tơpă

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh bơni kơ Yahweh pơmĭn ƀlơ̆ng kơ Kus, mơnuih mơ̆ng kơnung djuai Benyamin.
  1Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi, kâo rai dŏ kơdŏp amăng Ih yơh;
   pơklaih bĕ kâo mơ̆ng abih bang ƀing kiaŏ mă kâo.
  2Tơdah Ih ƀu pơklaih ôh, ƀing rŏh ayăt kâo či hek pơrai hĭ kâo hrup hăng rơmung dŭl hek yơh,
   ƀing gơñu či hua đuaĭ hĭ kâo kiăng kơ hek hĭ kâo jing lu čơđeh pơ anih ƀu hơmâo hlơi pô dưi pơklaih hĭ kâo ôh.

  3Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi, tơdah kâo hơmâo ngă laih tui anai:
   Tơdah kâo hơmâo pơsoh hĭ laih hlơi pô,
  4tơdah kâo hơmâo kơtư̆ juă ƀing hlơi pô dŏ rơno̱m hăng kâo,
   ƀôdah ngă laih sat ƀai kơ ƀing rŏh ayăt kâo ƀu hơmâo tơhơnal ôh,
  5tui anŭn, brơi bĕ ƀing rŏh ayăt kâo kiaŏ mă kâo tơl ƀing gơñu hơmâo mă hĭ kâo,
   brơi bĕ ƀing gơñu juă pơdjai hĭ kâo,
   laih anŭn pơmlâo hĭ kâo amăng ƀruih lŏn.

  6Čuh đĭ bĕ tơlơi hil Ih, Ơ Yahweh hơi!
   Tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ bĕ ƀing rŏh ayăt kâo hăng tơlơi hil nač!
  Rơkâo kơ Ih rai tañ bĕ kiăng kơ djru kâo đa!
   Ih yơh jing Pô djơ̆ hơnơ̆ng.
  7Brơi bĕ abih bang mơnuih mơnam jơnum pơƀut glaĭ jum dar Ih;
   laih anŭn ƀơi grê pơtao Ih mơ̆ng glông adih yơh Ih phat kơđi ƀing gơñu.
  8Ih yơh jing khua phat kơđi kơ abih bang mơnuih mơnam.
   Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih phat kơđi tơpă hơnơ̆ng bĕ brơi kơ kâo,
   laih anŭn phat bĕ tui hăng tơlơi hlo̱m ƀo̱m kâo, Ơ Pô Glông Hloh ăh.
  9Ơ Ơi Adai hơi, Ih yơh jing tơpă hơnơ̆ng,
   Ih jing Pô kơsem amăng tơlơi pơmĭn laih anŭn amăng jua pơmĭn ƀing mơnuih mơnam.
  Rơkâo kơ Ih pơđŭt hĭ bĕ tơlơi sat ƀai ƀing mơnuih ngă soh
   laih anŭn brơi bĕ tơlơi rơnŭk hơđơ̆ng kơ hlơi pô ngă tơpă hơnơ̆ng.

  10Ơi Adai yơh jing hrup hăng khiơl pơgang kâo,
   jing Pô pơklaih hlơi pô gưt tui Tơlơi Juăt Ñu.
  11Ơi Adai jing khua phat kơđi tơpă hơnơ̆ng,
   laih anŭn Ñu nanao klă̱ kơđi kơ pô sat ƀai.
  12Tơdah sa čô mơnuih sat ƀai ƀu kơhma̱l hĭ ôh tơlơi soh ñu pô,
   Ơi Adai či săh đao Ñu yơh,
   laih anŭn Ñu ƀač lui hraŏ Ñu kiăng kơ prap pre klă̱ kơđi.
  13Ñu či prap pre gơnam blah huĭ hyưt Ñu,
   laih anŭn gle̱ng khul ƀrŏm hraŏ apui Ñu yơh.

  14Anai nê, mơnuih soh sat pơmĭn pơphŭn rai kơ tơlơi sat ƀai,
   ƀing gơñu pơkra lui hơdră pơrŭng laih anŭn ngă tơlơi pơblư̆ pơƀlŏr.
  15Ƀing gơñu klơi amăng luh kiăng ƀač kơ arăng,
   samơ̆ gơñu pô lê̆ trŭn ƀơi amăng gơñu hơmâo pơkra laih.
  16Tui anŭn yơh, hơdră pơrŭng gơñu pơkra laih či lê̆ glaĭ ƀơi akŏ gơñu pô,
   laih anŭn tơlơi ƀrưh ƀai gơñu pô yơh wơ̆t glaĭ ƀơi glo gơñu pô yơh.

  17Kâo či bơni hơơč kơ Yahweh yuakơ tơlơi Ñu phat kơđi jing tơpă hơnơ̆ng;
   laih anŭn kâo či adoh bơni kơ Anăn Yahweh, jing Pô Glông Hloh yơh.